ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

doorplate

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *doorplate*, -doorplate-

doorplate ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
doorplate (n.) แผ่นป้ายสำหรับไว้เขียนชื่อใช้ติดบ้านหรืออาคาร
English-Thai: HOPE Dictionary
doorplate(ดอร์'เพลท) n. ป้ายเลขที่บ้าน

doorplate ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
看板[かんばん, kanban] (n) (1) signboard; sign; billboard; hoarding; doorplate; (2) draw; attraction; feature; highlight; spokesman; figurehead; (3) reputation (of a shop); (4) appearance; look; (5) closing time; (P)
表札(P);標札[ひょうさつ, hyousatsu] (n) nameplate; doorplate; (P)
門札[もんさつ, monsatsu] (n) doorplate; nameplate; gate pass

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า doorplate
Back to top