ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

doorbell

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *doorbell*, -doorbell-

doorbell ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
doorbell (n.) กริ่งหน้าประตู See also: ระฆัง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And then the doorbell rang.และแล้ว กริ่งประตูดัง
Then, coming out of the library, the doorbell rang. It was a singing telegram.จากนั้นออกจากห้องสมุด เสียงกริ่งประตูดังขึ้น เป็นคนร้องเพลงโทรเลข
There were men in suits and the doorbell was just ringing.ผู้ชายในชุดสูธกดกริ่งที่หน้าบ้าน
In case I can't hear the doorbell or something.เผื่อไว้เวลาผมไม่ได้ยิน เสียงกริ่งประตูหรือะไรก็ตาม
Pushed the doorbell with forceful..."ก็กดกริ่งหน้าประตูด้วยความ..."
# Each time the doorbell rings, I still run ## ทุกครั้งที่กริ่งดัง # # ฉันรีบวิ่งไป #
# Each time the doorbell rings ## ทุกครั้งที่กริ่งดัง #
I wasn't sure the doorbell was working.ฉันไม่มั่นใจนะว่ากริ่งมันยังใช้ได้อยู่หน่ะ
Do you think you can just ring my doorbell any time you want?เธอคิดว่า เธอจะมา กดกริ่งบ้านฉัน เมื่อไรก็ได้งั้นเหรอ
Yeah, you know picture the scene, doorbell rings, kick. Bang.ใช่ คุณจินตนาการภาพในสถานที่เกิดเหตุนะ กดกระดิ่งประตู เหนี่ยวไก ปัง
Isn't the doorbell working? Your taxi's here, Sherlock.กริ่งที่ไม่ทำงานหรอเนี่ย / เชอร์ล็อค มีแท็กซี่มาหาคุณ
Or you could just ring the doorbell and come over to dinner sometime.หรือบางทีเธอแค่ มากดกริ่งประตู แล้วมาทานอาหารเย็น กับพวกเราบ้าง

doorbell ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
门铃[mén líng, ㄇㄣˊ ㄌㄧㄥˊ, 门铃 / 門鈴] doorbell

doorbell ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ドアベル[, doaberu] (n) doorbell
ピンポンダッシュ[, pinpondasshu] (n,vs) ding-dong dash (ringing a doorbell and running away)

doorbell ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กระดิ่งประตู[n. exp.] (krading pra) EN: doorbell FR: sonnerie de porte [f]
ออด[n.] (øt) EN: buzzer ; doorbell ; bell FR: sonnette [f] ; vibreur [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า doorbell
Back to top