ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

dogsleep

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *dogsleep*, -dogsleep-

dogsleep ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
dogsleep (n.) การนอนหลับไม่สนิท

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า dogsleep
Back to top