ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

dogmatise

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *dogmatise*, -dogmatise-

dogmatise ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
dogmatise (vt.) พูดหรือเขียนเป็นหลักเกณฑ์

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า dogmatise
Back to top