ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

dogmatics

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *dogmatics*, -dogmatics-

dogmatics ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
dogmatics (n.) การศึกษาหลักคำสอนของศาสนา

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า dogmatics
Back to top