ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

doggedly

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *doggedly*, -doggedly-

doggedly ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
doggedly (adv.) อย่างดื้อรั้น See also: อย่างไม่เชื่อฟัง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Patterson had now been at it for six years, doggedly tracking down and eliminating the many sources of lead that were compromising his instruments.แพตเตอร์สันได้รับตอนนี้ มันเป็นเวลาหกปีที่ผ่านมา เชื่อฟังติดตามลงและกำจัด แหล่งที่มาของหลายนำ

doggedly ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หัวปักหัวปำ[adv.] (hūapakhūapa) EN: doggedly ; head over heels ; intensely ; without stop FR:
อย่างแน่วแน่[adv.] (yāng naēona) EN: doggedly ; resolutely FR: résolument
ยันป้าย[adv.] (yanpāi) EN: doggedly ; always ; forever ; to the end ; to the bitter end FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า doggedly
Back to top