ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

dogfish

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *dogfish*, -dogfish-

dogfish ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
dogfish (n.) ปลาฉลามหนู
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'm not talking about hooking some poor dogfish or sand shark.ผมก็ไม่ได้พูดว่า จะออกไปล่าฉลามหนูหรือฉลามทราย

dogfish ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
油角鮫[あぶらつのざめ;アブラツノザメ, aburatsunozame ; aburatsunozame] (n) (uk) spiny dogfish (Squalus acanthias)
油鮫[あぶらざめ;アブラザメ, aburazame ; aburazame] (n) (uk) (See 油角鮫) spiny dogfish (Squalus acanthias)
角鮫[つのざめ;ツノザメ, tsunozame ; tsunozame] (n) (uk) dogfish (any shark of family Squalidae)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า dogfish
Back to top