ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

doctoral

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *doctoral*, -doctoral-

doctoral ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
doctoral (adj.) ในระดับปริญญาเอก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Totally. he's been in the doctoral program on and off for 5 years.รวมทั้งหมดเขาอยู่ในโปรแกรมปริญญาเอก 5 ปี
I've been asking the doctoral candidates.ผมเคยถาม นักศึกษาปริญญาเอก
Okay, technically, I did not work for her, but Dr. Kaswell did agree to be my doctoral advisor at the antiquities graduate program at Georgetown.ครับ โดยเทคนิคแล้ว ผมไม่ได้ทำงานให้กับเธอ แต่ดร.คาสเวลได้ตอบรับ ในการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ปริญญาเอกของผม ในโปรแกรมศิลปวัตถุโบราณ ระดับบัณฑิตศึกษา ของมหาวิทยาลัยจอร์สทาวน์
I agreed to speak to you this evening, because I was told that you're the best and the brightest of this university's doctoral candidates.ผมตกลงรับบรรยายให้พวกคุณเย็นนี้ เพราะมีคนบอกว่าคุณเก่ง และฉลาดที่สุด คณะการเลือกตั้งของแพทยท์ในมหาวิทยาลัย
The thesis committee accepted my doctoral dissertation.คณะกรรมการวิทยานิพนธ์ยอมรับปริญญานิพนธ์ของฉันแล้ว
What was her doctoral thesis about?วิทยานิพนธ์ด้านการแพทย์ของเธอเกี่ยวกับอะไร
I was Linda's classmate in the doctoral program.ฉันเรียนห้องเดียวกับ ลินดา ในชั้นเรียนปริญาเอก
Technically, I haven't quite finished my doctoral dissertation yet, and I'm sorry if I didn't make that clear on the phone.และคุณบอกว่า คุณรู้ว่าไพ่จะออกมายังไง
Doctoral work, Cal Tech where you worked on the lanthanide-doped ruby maser dramatically increasing the sensitivity of radio telescopes.งานเอกแคลเทค ที่คุณทำงานในทับทิม แลนตะไนดเจือแม่เหล็ก เพิ่มขึ้นอย่างมาก
Adam Davison is a postdoctoral student.เซิร์นตัวเองค่อน ข้างใช่ไม่สวยชะมัด

doctoral ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
博士学位[bó shì xué wèi, ㄅㄛˊ ㄕˋ ㄒㄩㄝˊ ㄨㄟˋ, 博士学位 / 博士學位] doctoral degree; PhD; same as Doctor of Philosophy 哲學博士學位|哲学博士学位
高学历[gāo xué lì, ㄍㄠ ㄒㄩㄝˊ ㄌㄧˋ, 高学历 / 高學歷] higher education record; record including Master's or Doctoral degree
博士后[bó shì hòu, ㄅㄛˊ ㄕˋ ㄏㄡˋ, 博士后 / 博士後] postdoc; a postdoctoral position

doctoral ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ドクターコース;ドクター・コース[, dokuta-ko-su ; dokuta-. ko-su] (n) doctoral program (wasei
博士課程[はくしかてい;はかせかてい, hakushikatei ; hakasekatei] (n) doctoral course
博士論文[はかせろんぶん;はくしろんぶん, hakaseronbun ; hakushironbun] (n) Doctoral dissertation
課程博士[かていはかせ;かていはくし, kateihakase ; kateihakushi] (n) (See 論文博士) doctoral degree (e.g. PhD) after completing a course of study
論文博士[ろんぶんはかせ;ろんぶんはくし, ronbunhakase ; ronbunhakushi] (n) doctoral degree (e.g. PhD) by thesis only
ポストドク;ポストドクター[, posutodoku ; posutodokuta-] (n) post-doc; post-doctoral researcher

doctoral ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดุษฎีนิพนธ์[n.] (dutsadīniph) EN: dissertation ; doctoral thesis FR:
นักศึกษาปริญญาเอก[n. exp.] (nakseuksā p) EN: doctoral student FR: doctorant [m]
นิสิตปริญญาเอก[n. exp.] (nisit parin) EN: doctoral student FR: doctorant [m]

doctoral ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Doktorarbeit {f} | nach der Doktorarbeitthesis; doctoral thesis | postdoctoral
Rigorosum {n}doctoral viva; oral part of the doctoral examination

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า doctoral
Back to top