ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

do with

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *do with*, -do with-

do with ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
do with (phrv.) ใช้ประโยชน์จาก See also: ทำให้ได้ประโยชน์จาก, ทำอะไรกับ
do with (phrv.) จัดการกับ (คน) See also: ปฏิบัติต่อ
do with (phrv.) ขโมยไป See also: เอาไปซ่อน
do with (phrv.) มีเหตุผลอะไรที่มีบางสิ่งไว้หรือหาบางสิ่งมา
do with (phrv.) พอใจกับ See also: ยินดีกับ
do with (phrv.) จำเป็นต้องมี
do with (phrv.) ทนไม่ได้ See also: ทนไม่ไหว
do with (phrv.) ควบคุมตนเอง See also: บังคับตนเอง
do without (phrv.) ทำโดยปราศจาก See also: ทำโดยไม่มี
do without (phrv.) กระทำโดยปราศจาก See also: ทำโดยไม่มี Syn. go without, manage without
do without (phrv.) ไม่ปรารถนาที่จะมี (คนหรือสิ่งของ) Syn. dispense with, go without
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
สุดแรง (v.) do with all one´s strength See also: do with all one´s might Syn. สุดแรงเกิด
เต็มแรง (v.) do with all one´s strength See also: do with all one´s might Syn. สุดแรง, สุดแรงเกิด
จับเสือมือเปล่า (v.) do without investment
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
You know what to do with all this?คุณทราบไหมว่าจะทำอะไรกับทั้งหมดนี้ได้บ้าง?
What should we do with him?เราควรจะทำยังไงกับเขาดี?
I don't know what I shall do with myself now!ฉันไม่ทราบว่าฉันควรจะทำอะไรกับตัวเองดีตอนนี้
What I do with this money is not your concernฉันจะทำอะไรกับเงินนี่ก็ไม่เกี่ยวกับคุณ
There may be other things I wanna do with my lifeอาจจะมีสิ่งอื่นๆ อีกที่ฉันอยากจะทำในชีวิต
You can't tell me what to do with the rest of my lifeเธอจะมาบอกให้ฉันทำอะไรกับชีวิตที่เหลืออยู่นี่ไม่ได้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And what did you find to do with yourself while he was painting his tree?เเล้วระหว่างที่พ่อคุณวาดรูป คุณทําอะไรล่ะครับ
Oh, there's no need for you to be frightened of her, but I shouldn't have any more to do with her than you can help.คุณไม่เห็นต้องไปกลัวหล่อนเลย เเต่ฉันก็คงจะไม่ไป ข้องเเวะกับหล่อนถ้าไม่จําเป็น
What did you do with the pieces?เเล้วคุณทําอะไรกับเศษชิ้นส่วนพวกนั้นล่ะ
I warned her, but she shrugged her shoulders. "What's it got to do with you?" She said.ผมเตือนหล่อน เเต่หล่อนก็ได้แต่ยักไหล่ เเล้วพูดว่า "คุณจะทําอะไรฉันได้ล่ะ"
By the way, what do you do with old bones? Bury them?เเล้วนายจะทํายังไงกับ โครงกระดูกเก่าพวกนั้นล่ะเอาไปฝังรึ
I don't see what the knife has got to do with anything.ฉันไม่เห็นสิ่งที่มีดได้มีจะทำอย่างไรกับสิ่งที่
I don't think the kind of boy he is has anything to do with it.ฉันไม่คิดว่าชนิดของเด็กเขามีอะไรที่จะทำอย่างไรกับมัน
Think what you can do with what you have. "คิดว่าสิ่งที่คุณสามารถทำกับสิ่ง ที่คุณมี คุณให้ฉันให้คำปรึกษาที่ดี
I think "ordinary" has very little to do with Deong, however.{\cHFFFFFF}ผมคิดว่า "ธรรมดา" ได้มาก เล็ก ๆ น้อย ๆ จะทำอย่างไรกับ Deong อย่างไร
What's warmongering got to do with Freedom Road?{\cHFFFFFF}สิ่งที่กระหายก็มี จะทำอย่างไรกับถนนอิสรภาพ?
What can he do with half a hole?สิ่งที่เขาสามารถทำอะไรกับครึ่ง หลุม?
What about this McCluskey? What do we do with this cop?สิ่งที่เกี่ยวกับสัสนี้ เราจะทำอะไรกับตำรวจนี้

do with ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
癃闭[lóng bì, ㄌㄨㄥˊ ㄅㄧˋ, 癃闭 / 癃閉] illness having to do with obstruction of urine flow; (Chinese medicine); retention of urine
着边[zháo biān, ㄓㄠˊ ㄅㄧㄢ, 着边 / 著邊] relevant; to the point; has sth to do with the matter (also used with negative)
不相干[bù xiāng gān, ㄅㄨˋ ㄒㄧㄤ ㄍㄢ, 不相干] be irrelevant; have nothing to do with
关系[guān xì, ㄍㄨㄢ ㄒㄧˋ, 关系 / 關係] relation; relationship; to concern; to affect; to have to do with; guanxi

do with ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
あっけらかんと[, akkerakanto] (adv) quite indifferent; looking blank; looking as though one has nothing at all to do with what is going on
お茶を濁す[おちゃをにごす, ochawonigosu] (exp,v5s) (1) to be evasive; to give an evasive answer; (2) to speak ambiguously; to prevaricate; (3) to cook up a specious story to get out of an uncomfortable situation; (4) to make do with
もて扱う;持て扱う[もてあつかう, moteatsukau] (v5u,vt) (1) (arch) to take care of; (2) (arch) (See 持て余す) to be too much for one; to find unmanageable; to be beyond one's control; to not know what to do with
もて遊ぶ;玩ぶ;弄ぶ;翫ぶ[もてあそぶ, moteasobu] (v5b,vt) (1) (uk) to play with (a toy, one's hair, etc.); to fiddle with; (2) to toy with (one's emotions, etc.); to trifle with; (3) to do with something as one pleases; (4) to appreciate
倦ねる[あぐねる, aguneru] (v1) (uk) to tire of; to lose interest in; to be too much for one; to find unmanageable; to be beyond one's control; to not know what to do with
其の手は食わない[そのてはくわない, sonotehakuwanai] (exp) (id) That trick won't do with me
我関せず[われかんせず, warekansezu] (exp) (See 関する) no concern of mine; nothing to do with me
持て余す;持てあます[もてあます, moteamasu] (v5s,vt) to be too much for one; to find unmanageable; to be beyond one's control; to not know what to do with
済ます[すます, sumasu] (v5s,vt) (1) to finish; to get it over with; to conclude; (2) to settle; to pay back; (3) (often with で) to get along (without something); to make do with (without); (P)
知った事か[しったことか, shittakotoka] (exp) (id) I have nothing to do with it
肝を据える[きもをすえる, kimowosueru] (exp,v1) to do with determination
間が持てない[まがもてない, magamotenai] (exp) not knowing what to do with the time one has on one's hand
関係ない;関係無い[かんけいない, kankeinai] (exp) (1) (col) (See 関係が無い) have nothing to do with (something); have no connection with (something); "that's not it"; (2) I don't care about; I am not concerned about
なしで済ます;無しで済ます[なしですます, nashidesumasu] (exp,v5s) to do without
係わる(P);関わる(P);拘わる;係る;関る;拘る[かかわる, kakawaru] (v5r,vi) (1) to be affected; to be influenced; (2) to be concerned with; to have to do with; (3) to stick to (opinions); (P)
無きゃ[なきゃ, nakya] (suf) (1) (uk) (col) (See 無ければ・1) unless one ...; if one does not ...; (2) (uk) (col) (abbr) (See 無きゃいけない) cannot do without something; (3) (after negative base of verb) have to do
無きゃいけない(P);無くてはいけない(P)[なきゃいけない(無きゃいけない)(P);なくてはいけない(無くてはいけない)(P), nakyaikenai ( naki yaikenai )(P); nakutehaikenai ( naku tehaikenai )(P)] (exp) (1) (uk) cannot do without something; indispensable; absolutely necessary; (2) (after negative base of verb) have to do; (P)
無きゃならない[なきゃならない, nakyanaranai] (exp) (1) (uk) (See 無くてはならない) cannot do without something; indispensable; absolutely necessary; (2) (See ねばならない) (after negative base of verb) have to do
無くてはならない[なくてはならない, nakutehanaranai] (exp) (1) (uk) (See 無い) cannot do without something; indispensable; absolutely necessary; (2) (See なければならない) (after negative base of verb) have to do
縁もゆかりもない[えんもゆかりもない, enmoyukarimonai] (exp) having no relation with whatsoever; having nothing to do with; alien
関わり合う;関わりあう;係わり合う;かかわり合う[かかわりあう, kakawariau] (v5u) to get involved or entangled in; to get mixed up in; to have something to do with; to have dealings with

do with ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บันจอย[v.] (banjøi) EN: do with care ; do carefully FR: fignoler ; s'appliquer
แก้ขัด[v.] (kaēkhat) EN: give temporary relief ; while away the time ; use as a makeshift ; make do with ; put up with FR: dépanner ; tirer d'embarras
ข้อง[v.] (khǿng) EN: have to do with ; be related with ; be connected (with, to) ; be involved in ; be concerned (with) FR: être lié ; être engagé
เกี่ยวข้องกับ[v. exp.] (kīokhøng ka) EN: concern to ; be involved in ; have to do with FR:
แกล้ง[v.] (klaēng) EN: tease ; pull one's leg ; make things difficult ; disturb ; irritate ; annoy ; persecute ; bully ; hector ; do out of spite ; do with malice ; cause problems FR: brimer ; agir avec malice ; mettre en boîte (fam.)
ก็คงดี[X] (kø khong dī) EN: I could do with FR:
หลับตาทำ [v. exp.] (laptā tham) EN: do with one's eyes closed FR: agir les yeux fermés
ไม่เกี่ยวข้องกับ[v. exp.] (mai kīokhøn) EN: have nothing to do with FR:
ไม่เล่นด้วย[v. exp.] (mai len dūa) EN: not want to have anything to do with FR:
ปล่อยเกาะ[v.] (plǿikǿ) EN: exile ; expel to the island ; exile to an island ; expatriate a person to live in an island ; have nothing to do with s.o. ; shanghai FR: exiler
ประจง[v.] (prajong) EN: do painstakingly ; do with care ; do carefully FR:
สัมพันธ์กัน[v. exp.] (samphan kan) EN: be related ; be involved ; have to do with ; be relevant to ; concern FR: interagir
ตัดขาด[v.] (tatkhāt) EN: cut off completely ; gash ; break off ; have nothing more to do with s.o. ; sever a relationship ; disown ; break off FR: rompre ; interrompre
วางมือ[v.] (wāngmeū) EN: withdraw ; relinquish ; retire ; have nothing more to do with FR: s'en laver les mains
ขาดเสียมิได้[v. exp.] (khāt sīa mi) EN: be indispensable ; not be able to do without FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า do with
Back to top