ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

dissipated

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *dissipated*, -dissipated-

dissipated ในภาษาไทย

English-Thai: HOPE Dictionary
dissipated(ดิสซะเพ'ทิด) adj. สำมะเลเทเมา,ใช้จ่ายอย่างสุรุ่ยสุร่าย., See also: dissipatedness n. ดูdissipated
English-Thai: Nontri Dictionary
dissipated(adj) ฟุ่มเฟือย,สำมะเลเทเมา,เสเพล,สุรุ่ยสุร่าย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It should have dissipated fully already. - Tom, can I feed him?มีอาการกระเผลกๆอยู่บ้าง
Maybe it dissipated when he did.บางทีมันอาจค่อยๆ ลดลง ตอนที่เขาค่อยๆ กลายสภาพ

dissipated ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
荒唐[huāng táng, ㄏㄨㄤ ㄊㄤˊ, 荒唐] beyond belief; preposterous; absurd; intemperate; dissipated
损耗品[sǔn hào pǐn, ㄙㄨㄣˇ ㄏㄠˋ ㄆㄧㄣˇ, 损耗品 / 損耗品] capable of being consumed; that may be destroyed, dissipated, wasted, or spent
任诞[rèn dàn, ㄖㄣˋ ㄉㄢˋ, 任诞 / 任誕] dissipated; unruly
[dàng, ㄉㄤˋ, 宕] dissipated; put off
糜烂[mí làn, ㄇㄧˊ ㄌㄢˋ, 糜烂 / 糜爛] dissipated
骄奢淫逸[jiāo shē yín yì, ㄐㄧㄠ ㄕㄜ ˊ ㄧˋ, 骄奢淫逸 / 驕奢淫逸] extravagant and dissipated; decadent

dissipated ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
放蕩生活[ほうとうせいかつ, houtouseikatsu] (n) fast living; dissipated life; riotous life
無軌道[むきどう, mukidou] (adj-na,n) (1) trackless; (2) reckless; dissipated
道楽[どうらく, douraku] (adj-na,n) hobby; pastime; dissipation; dissipated
放埓;放埒[ほうらつ, houratsu] (adj-na) licentious; profligate; dissipated; riotous; wild

dissipated ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เหือดหาย[adj.] (heūathāi) EN: dissipated ; dispelled FR:
ใจแตก[adj.] (jaitaēk) EN: spoiled ; dissipated ; unrestrained FR:
ปล่อยตัว[v.] (plǿitūa) EN: be dissolute ; be dissipated ; be loose ; permit oneself liberties FR:
หยำเป[v.] (yampē) EN: lead a life of dissipation ; be dissipated ; be debauched FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า dissipated
Back to top