ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

disqualify

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *disqualify*, -disqualify-

disqualify ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
disqualify (vt.) ตัดสิทธิเพราะฝ่าฝืนกฎ See also: ตัดสิทธิเพราะไม่มีคุณสมบัติ Syn. disable, make unfit, make unqualified
disqualify for (phrv.) ตัดสิทธิ์ในเรื่อง See also: ระบุว่าไม่เหมาะสมในเรื่อง
disqualify from (phrv.) ตัดสิทธิ์จาก See also: ระบุว่าไม่เหมาะสมจาก
English-Thai: HOPE Dictionary
disqualifyvt. ตัดสิทธิ,ทำให้ไม่เหมาะสม,ทำให้ขาดคุณสมบัติ., See also: disqualifiable adj., Syn. incapacitate
English-Thai: Nontri Dictionary
disqualify(vt) ทำให้เสียสิทธ์,ตัดสิทธิ์,ห้าม,ทำให้ขาดคุณสมบัติ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'm gonna make sure you guys give it your best and don't disqualify by fighting outside the arena.แมงเมตรจะทำให้แน่ใจว่าพวกคุณให้ดีที่สุดของคุณ ... ... และไม่ได้ตัดสิทธิ์โดยการต่อสู้นอกเวที
Then I'm out. Disqualify me.งั้นฉันถอนตัว ตัดสิทธิ์ฉันเลย
Go ahead. Disqualify me, banish me.ทำเลย ตัดสิทธิ์ผม เนรเทศผมเลย
To disqualify him just because he has injured his hand, isn't this too...ไปตัดสิทธิเขาแค่เพราะว่าเขามือเจ็บ มันไม่มากไปเหรอคะ
I have no choice. I have to disqualify you.ฉันไม่มีทางเลือก ฉันจะต้องตัดสิทธิ์ท่าน
On how to disqualify yourselves from sectionals.ทำยังไงถึงโดนตัดสิทธิ์ จากการแข่งระดับเขต
You know, admit that we were wrong And disqualify our respective teams immediately.แบบ…ยอมรับว่าเราผิด และโดนตัดสิทธิ์โดยทันที
Hiccup already killed a Night Fury, so does that disqualify him?ฮิคคัพ ฆ่าไนท์ฟิวรี่ไปแล้วหนิ งั้นเขาตกรอบรึปล่าว
And that alone should disqualify the CBI from custody in this matter.และเพียงแค่นี้อย่างเดียว CBI ก็ควรถูกตัดสิทธิ์ จากการดูแลผู้ต้องหานี้แล้ว
Um, that does tend to disqualify you, Mr. Jane.อืม,มีแนวโน้มทำให้คุณขาดคุณสมบัติ คุณ เจน
You do know that this will disqualify her.คุณรู้ใช่ไหมว่านี่จะทำให้เธอหมดสิทธิ์อยู่ต่อ

disqualify ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
取り上げる(P);取上げる(P);取りあげる;採り上げる[とりあげる, toriageru] (v1,vt) (1) to pick up; to take up; (2) to adopt; to accept; to listen to; (3) to take away; to confiscate; to deprive; to disqualify; (4) to deliver (a child); (P)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า disqualify
Back to top