ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

disk jockey

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *disk jockey*, -disk jockey-

disk jockey ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
disk jockey (n.) นักจัดรายการ See also: ดีเจ Syn. DJ
disk jockey (sl.) ผู้ดำเนินรายการทางวิทยุ See also: ผู้จัดรายการวิทยุ, ดีเจ Syn. D.J., deejay
English-Thai: HOPE Dictionary
disk jockeyn. นักจัดรายการแผ่นเสียงทางวิทยุ

disk jockey ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ディスクジョッキー[, deisukujokki-] (n) disk jockey; disc jockey; (P)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า disk jockey
Back to top