ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*disintegrated*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น disintegrated, -disintegrated-

*disintegrated* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
disintegrated (adj.) ซึ่งชำรุดทรุดโทรม See also: ซึ่งเน่าเปื่อย, ผุพัง Syn. deteriorated

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *disintegrated*
Back to top