ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-dishevelled-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น dishevelled, *dishevelled*,

-dishevelled- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[guà, ㄍㄨㄚˋ, 髺] dishevelled hair, as in mourning

-dishevelled- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
乱鬢[らんびん, ranbin] (n) (See 乱髪) disheveled hair; dishevelled hair; unkempt hair

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -dishevelled-
Back to top