ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

discretionary

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *discretionary*, -discretionary-

discretionary ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
discretionary (adj.) ที่สุขุมรอบคอบ See also: ที่ระมัดระวัง
English-Thai: Nontri Dictionary
discretionary(adj) ด้วยความสุขุม,ด้วยความรอบคอบ,เกี่ยวกับการตัดสินใจ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
discretionary hyphenยัติภังค์ผิดที่ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
That is shaped like a flash light for discretionary jacking off.มันมีรูปร่างเหมือนไฟฉายเลย เอาไว้สำหรับช่วยตัวเอง
Our discretionary account? Really?บัญชี การตัดสินใจของเราจริงเหรอ?
The Ethion discretionary fund.Ethion กองทุนการตัดสินใจ.
Carol said no to all discretionary spending.ก็ใช่ แต่เราไม่ได้จะจัดปาร์ตี้ซะหน่อย
It was discretionary. I needed people in that room.มันต้องคนเชื่อใจได้ ผมต้องการคนในห้องนั้น

discretionary ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
イジュティハード[, ijuteiha-do] (n) ijtihad (use of discretionary judgement in deducing a law not specified in scripture) (ara
宛てがい扶持[あてがいぶち, ategaibuchi] (exp) discretionary allowance
自由裁量[じゆうさいりょう, jiyuusairyou] (n,adj-no) latitude; (at one's) discretion; discretionary powers; a free hand
自由裁量権[じゆうさいりょうけん, jiyuusairyouken] (n) discretionary power
裁量労働[さいりょうろうどう, sairyouroudou] (n) discretionary work (labour, labor)
裁量所得[さいりょうしょとく, sairyoushotoku] (n) discretionary income
裁量権[さいりょうけん, sairyouken] (n) discretion; discretionary power
訓示規定[くんじきてい, kunjikitei] (n) advisory provision; discretionary provision

discretionary ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อำนาจดุลพินิจ[n. exp.] (amnāt dunla) EN: discretionary power FR: pourvoir discrétionnaire [m]

discretionary ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Blankovollmacht {f}full discretionary power
Ermessensspielraum {m}discretionary powers

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า discretionary
Back to top