ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

disc jockey

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *disc jockey*, -disc jockey-

disc jockey ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
disc jockey (n.) คนเปิดแผ่นเสียง (คำไม่เป็นทางการ) (คำย่อของ disc jockey) See also: นักจัดรายการเพลง Syn. DJ
English-Thai: HOPE Dictionary
disc jockeyn. ดูdisk jockey
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Disc jockeysนักจัดรายการเพลง [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
deejay (n.) คนเปิดแผ่นเสียง (คำไม่เป็นทางการ) (คำย่อของ disc jockey) See also: นักจัดรายการเพลง Syn. DJ, disc jockey
disc jockey (n.) คนเปิดแผ่นเสียง (คำไม่เป็นทางการ) (คำย่อของ disc jockey) See also: นักจัดรายการเพลง Syn. DJ
DJ (n.) คนเปิดแผ่นเสียง (คำไม่เป็นทางการ) (คำย่อของ disc jockey) See also: นักจัดรายการเพลง Syn. disc jockey
นักจัดรายการ (n.) DJ (disc jockey) See also: program manager, program director Syn. ดีเจ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I mean, in the sense that he repaints floor numbers in office buildings or doubles as a disc jockey.หมายถึงท่านเปลี่ยนเบอร์ชั้นในตึก แล้วก็ทำตัวเป็นดีเจ

disc jockey ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
DJ[ディージェー, dei-jie-] (n) DJ; disc jockey
ディスクジョッキー[, deisukujokki-] (n) disk jockey; disc jockey; (P)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า disc jockey
Back to top