ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

disarrangement

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *disarrangement*, -disarrangement-

disarrangement ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
disarrangement (n.) ความไม่เป็นระเบียบ See also: ความยุ่งเหยิง, ความไม่เรียบร้อย Syn. disorder

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า disarrangement
Back to top