ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

dirigible

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *dirigible*, -dirigible-

dirigible ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
dirigible (adj.) ซึ่งนำร่องได้
dirigible (n.) เรือบิน Syn. airship
English-Thai: HOPE Dictionary
dirigible(เดอ'ระจะเบิล) n. เรือบิน,โพยมยาน,โพยมยานนาวา. adj. ซึ่งสามารถบังคับหรือควบคุมได้
English-Thai: Nontri Dictionary
dirigible(adj) ซึ่งสามารถควบคุมได้,ซึ่งสามารถบังคับได้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The beloved explorer lands his dirigible the Spirit of Adventure, in New Hampshire this week, completing a yearlong expedition to the lost world.นักสำรวจผู้น่ารัก ได้นำยาน "เธอะ สปิริต ออฟ แอดเวนเจอร์"ลงจอด ที่แฮมเชียร์ สัปดาห์นี้ สิ้นสุดการเดินทางที่ยาวนาน สู่โลกที่สาบสูญ
Luna, we're here. Keep off the Dirigible Plums.ห้ามแตะต้อง ลูกพรุนของดิลิโกล์
Keep off the Dirigible Plums.ห้ามแตะต้อง ลูกพลับของดิลิโกล์
Here's Charles Muntz piloting his famous dirigible.นี่คือชาร์ลส์ มันซ์ท กับยานคู่ใจของเขา

dirigible ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
軽気球[けいききゅう, keikikyuu] (n) dirigible balloon

dirigible ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เรือเหาะ[n. exp.] (reūa hǿ) EN: airship ; dirigible ; blimp ; zeppelin FR: ballon dirigeable [m] ; dirigeable [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า dirigible
Back to top