ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

dimmer

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *dimmer*, -dimmer-

dimmer ในภาษาไทย

English-Thai: HOPE Dictionary
dimmern. เครื่องหรี่,ไฟหรี่,สวิตช์ไฟ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Yeah, I'm thinking there's another option here in play, a bit of a dimmer switch, which is a huge problem.เอาเถอะ ฉันกำลังคิดว่า มันน่าจะมีทางเลือกอื่นให้เลือกสิ สวิตช์หรี่เล็กๆกลับเป็นปัญหาซะใหญ่
Talk about humanity dimmer switch.แล้วนายก็พูดถึงเรื่องสวิตช์ หรี่ความเป็นมนุษย์เนี่ยนะ
MAN 10 They're real bright, like a star, and when it gets closer to you, it gets dimmerพวกมันมีแสงที่สว่างจ้าเหมือนกับดวงดาว และเมื่อมันเข้ามาใกล้ๆเรา มันก็จะหรี่แสงลง
IT SHRINKS DOWN INTO A DIMMER, DENSER STATEเนื่องจากกาแลคซีที่มีความ ใกล้ชิดและค่อนข้างสลัว

dimmer ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
調光[ちょうこう, choukou] (n) (1) (abbr) variable light (e.g. with a dimmer); (adj-f) (2) photochromatic; (3) (See 調光器) dimmer; dimmer control
調光器[ちょうこうき, choukouki] (n) dimmer; dimmer control

dimmer ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดิมเมอร์[n.] (dimmoē) EN: dimmer FR: régulateur d'éclairage [m]

dimmer ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
dunkel; düster {adj} | dunkler; düsterer | am dunkelsten; am düsterstendim | dimmer | dimmest

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า dimmer
Back to top