ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

dimensional

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *dimensional*, -dimensional-

dimensional ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
dimensional (adj.) เกี่ยวกับขนาด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
dimensional stabilityเสถียรภาพเชิงมิติ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dimensional Conformation, Threeโครงสร้างสามมิติ [การแพทย์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
What it does is it creates a dimensional gateway that allows it to jump instantaneously from one point of the universe to another light years away.มันจะกระโดดจากอีกที่นึ่งไปยังอีกที่หนึ่งในจักรวาล
Well a good place to start is by building a three dimensional manifestation of your brand.จุดเริ่มต้นที่ดีอย่างหนึ่งคือการสร้าง ภาพสามมิติของเครื่องหมายการค้าขึ้นมา
Lovecraft tried to Jimmy a damn dimensional door.เลิฟคร๊าฟพยายาม เปิดประตูไปสู่มิติบ้านั่น
"Hector Lime. Dimensional artist."เฮคเตอร์ ไลม์ ศิลปิน
Unstable dimensional openings.เกิดประตูมิติที่ไม่เสถียร
Other dimensional beings that threaten our universe.ชีวิตมิติอื่นที่คิดร้ายภพของเรา
What do you have to gain out of this New Age dimensional utopia?นายจะได้อะไรจากโลกไฉไลในฝันอันนี้
But I left him chained up in Greenwich Village, and the quickest way back there is through a dimensional gateway, that I opened up in the mop closet.ผมล่ามโซ่เขาไว้ย่านกรีนิช ทางกลับไปเร็วสุดคือประตูมิติ ที่อยู่ในห้องไม้ถูพื้น
He channels dimensional energy directly into his own body.เขานำร่องกระแสพลังห้วงมิติเข้าสู่ร่าง
Dimensional optics. Chronography.มิติ ความเกี่ยวเนื่อง
Every three-dimensional page contains a piece of the primer.ทุกหน้าสามมิติที่มีชิ้น ส่วนของไพรเมอร์
Through thermal mapping, we've generated a three-dimensional image of the structure.เราได้ทำ รูปร่าง 3 มิติ

dimensional ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
万维天罗地网[wàn wéi tiān luó dì wǎng, ㄨㄢˋ ㄨㄟˊ ㄊㄧㄢ ㄌㄨㄛˊ ㄉㄧˋ ㄨㄤˇ, 万维天罗地网 / 萬維天羅地網] World Wide Web (WWW); lit. ten-thousand dimensional net covering heaven and earth
万维网[wàn wéi wǎng, ㄨㄢˋ ㄨㄟˊ ㄨㄤˇ, 万维网 / 萬維網] World Wide Web (WWW); lit. ten-thousand dimensional net
晶格[jīng gé, ㄐㄧㄥ ㄍㄜˊ, 晶格] crystal lattice (the regular 3-dimensional pattern formed by atoms in a crystal)
画法几何[huà fǎ jǐ hé, ㄏㄨㄚˋ ㄈㄚˇ ㄐㄧˇ ㄏㄜˊ, 画法几何 / 畫法幾何] descriptive Geometry (three-dimensional geometry using projections and elevations)
三维空间[sān wéi kōng jiān, ㄙㄢ ㄨㄟˊ ㄎㄨㄥ ㄐㄧㄢ, 三维空间 / 三維空間] three-dimensional space; 3D
立交[lì jiāo, ㄌㄧˋ ㄐㄧㄠ, 立交] three-dimensional road junction; abbreviation for 立體交叉|立体交叉
立体交叉[lì tǐ jiāo chā, ㄌㄧˋ ㄊㄧˇ ㄐㄧㄠ ㄔㄚ, 立体交叉 / 立體交叉] three-dimensional road junction (i.e. involving fly-over bridges or underpass tunnels)
立体图[lì tǐ tú, ㄌㄧˋ ㄊㄧˇ ㄊㄨˊ, 立体图 / 立體圖] three-dimensional figure; hologram; stereogram
二维[èr wéi, ㄦˋ ㄨㄟˊ, 二维 / 二維] two-dimensional

dimensional ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
3D[さんディー;スリーディー, san dei-; suri-dei-] (n) 3D; three dimensional
一次元[いちじげん, ichijigen] (n) one dimensional
丸彫り[まるぼり, marubori] (n) three dimensional sculpture
次元正則化[じげんせいそくか, jigenseisokuka] (n,vs) dimensional regularisation (physics); dimensional regularization
3次元(P);三次元[さんじげん, sanjigen] (n) three dimensions; three dimensional; 3D; 3-D; (P)
QRコード[キューアールコード;キューアーコード, kyu-a-ruko-do ; kyu-a-ko-do] (n) quick response code (2-dimensional bar code commonly used by Japanese mobile phones to link to URLs); QR code
ディメンショナリティ[, deimenshonaritei] (n) {comp} dimensionality
多元分類体系[たげんぶんるいたいけい, tagenbunruitaikei] (n) {comp} multidimensional classification system
多次元[たじげん, tajigen] (n) multidimensional
多次元配列[たじげんはいれつ, tajigenhairetsu] (n) {comp} multidimensional array
立体[りったい, rittai] (n,adj-no) (1) solid body; three-dimensional object; (2) (abbr) (See 立体駐車場) multi-storey car park; (P)
立体感[りったいかん, rittaikan] (n) feeling of solidity; three-dimensionality; drawing highlights
Japanese-English: COMDICT Dictionary
一次元[いちじげん, ichijigen] one dimensional
二次元高速フーリエ変換[にじげんこうそくフーリエへんかん, nijigenkousoku fu-rie henkan] two dimensional fast Fourier transform
3次元[3じげん, 3 jigen] three dimensional, 3-D
多元分類体系[たげんぶんるいたいけい, tagenbunruitaikei] multidimensional classification system
多次元[たじげん, tajigen] multidimensional
多次元配列[たじげんはいれつ, tajigenhairetsu] multidimensional array

dimensional ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แบบหลายมิติ[adj.] (baēp lāi mi) EN: multidimensional FR: multidimensionnel
n มิติ[adj.] (en-miti) EN: n-dimensional FR:
ความเป็นหลายมิติ[n. exp.] (khwām pen l) EN: multidimensionality FR:
มี 3 มิติ = มีสามมิติ[adj.] (mī sām miti) EN: three-dimensional FR: tridimensionnel
ปริภูมิ n มิติ[n. exp.] (pariphūm en) EN: n-dimensional space ; n-space FR:
ภาพยนตร์ 3 มิติ[n. exp.] (phāpphayon ) EN: 3D film ; three-dimensional film FR: cinéma en 3D [m] ; film en 3D [m]
สามมิติ = 3 มิติ[n. exp.] (sām miti) EN: 3D ; three-dimensional FR: 3D ; en trois dimensions ; tridimensionnel
ทรงกลม n มิติ[n. exp.] (songklom en) EN: n-dimensional sphere FR:
เทศะ 3 มิติ[n. exp.] (thēsa sām m) EN: three-dimensional space FR: espace tridimensionnel [m]

dimensional ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Reifenmaße {pl}dimensional tyre data; tyre dimensional data
Verteilung {f} [math.] | eindimensionale Verteilung | mehrdimensionale Verteilung | hypergeometrische Verteilung | t-Verteilung | zweidimensionale Verteilungdistribution | univariate distribution | multivariate distribution | hypergeometric distribution | t distribution | two dimensional distribution
Dimensionsstabilität {f}dimensional stability
dimensional {adj}dimensional
dimensional {adv}dimensionally
Bautoleranz {f}dimensional tolerance
Hologramm {n} (dreidimensionale Abbildung)hologram

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า dimensional
Back to top