ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

differential

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *differential*, -differential-

differential ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
differential (adj.) เกี่ยวกับความแตกต่างของการเคลื่อนไหว (เครื่องกล)
differential (adj.) ซึ่งมีความแตกต่างกัน See also: ก่อให้เกิด
English-Thai: HOPE Dictionary
differential(ดิฟฟะเรน'เชิน) adj.,n. เกี่ยวกับความแตกต่างกัน,เกี่ยวกับหรือประกอบด้วยอนุพันธ์ (derivative-วิชาคณิตศาสตร์)
differential calculusn. สาขาคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวกับความแตกต่างและอนุพันธ์
English-Thai: Nontri Dictionary
differential(adj) ซึ่งแตกต่างกัน,ซึ่งแสดงความต่างกัน,ซึ่งเลือกที่รักมักที่ชัง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
differentialค่าส่วนต่าง [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
differential calculusแคลคูลัสเชิงอนุพันธ์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Differentialส่วนเพิ่ม [การบัญชี]
Differential calculusแคลคูลัสเชิงอนุพันธ์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The rear differential locks up.บ.ประกันภัย จะจ่ายเป็น3เท่า
I know. It's something to do with the third differential coefficient.สมมุติฐานความแตกต่างที่ 3 เหรอ
We can continue this differential in five minutes.เราจะคุยเรื่องนี้หรือเรื่องอืนใน ห้านาที
Who wouldn't have needed saving if Thirteen had shown up to the differential in the first place.ใครไม่ต้องการ การช่วยเหลือ ถ้า 13 ทำแตกต่างออกไป ในตอนแรก
I need a differential for uncontrollable giggling.ฉันจำเป็นต้องรู้ความแตกต่าง\ เรื่องการจักจี้ที่ควบคุมไม่ไ้ด้
House made it through that entire differential without mocking our patient for not having a cochlear implant.เฮาส์ทำมัน มันจะแตกต่างแน่ คนไข้เราจะหัวเราะเยาะ จนหูส่วนในขยาย
You have an understanding of differential calculus and at least one year of algebraic topology?คุณมีความเข้าใจพื้นฐาน เกี่ยวกับแคลคูลัสเชิงอนุพันธ์ และทอพอโลจีเชิงพีชคณิต อย่างน้อง 1 ปีใช่ไหม
In total, we are talking about 120 variables in a dynamic system of differential equations.รวมทั้งหมดแล้วเรากำลังพูดถึง ตัวแปรราว 120 ตัว ในระบบไดนามิคของ สมการเชิงอนุพันธ์
To 1,000 decimal places, while solving differential equations in his head.000 ตำแหน่ง ในขณะที่กำลังแก้ สมการเชิงอนุพันธ์ในใจ
Well, the answer to your question can best be expressed as a series of partial differential equations.คำตอบสำหรับคำถามของนาย แสดงออกในรูปชุดสมการ เชิงอนุพันธ์ย่อยจะดีที่สุด
You know how we're always having to stop and solve differential equations, like when you're doing Fourier analysis, or using the Schrodinger equation?ต้องหยุดแก้สมการเชิงอนุพันธ์ หยั่งตอนที่นายทำ Fourier analysis โดยใช้สมการ Schrodinger น่ะ
No one is doing handwriting-recognition differential equation solving.ไม่มีใครทำ เครื่องตรวจจับลายมือแก้สมการเชิงอนุพันธ์

differential ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
差速器[chā sù qì, ㄔㄚ ㄙㄨˋ ㄑㄧˋ, 差速器] differential (gear)
微分几何[wēi fēn jǐ hé, ㄨㄟ ㄈㄣ ㄐㄧˇ ㄏㄜˊ, 微分几何 / 微分幾何] differential geometry
微分几何学[wēi fēn jǐ hé xué, ㄨㄟ ㄈㄣ ㄐㄧˇ ㄏㄜˊ ㄒㄩㄝˊ, 微分几何学 / 微分幾何學] differential geometry
微分方程[wēi fēn fāng chéng, ㄨㄟ ㄈㄣ ㄈㄤ ㄔㄥˊ, 微分方程] differential equation (math.)
级差[jí chā, ㄐㄧˊ ㄔㄚ, 级差 / 級差] differential (between grades); salary differential
[jī, ㄐㄧ, 积 / 積] to amass; to accumulate; to store; measured quantity (such as area of volume); product (the result of multiplication); to integrate (math.); to solve (or integrate) an ordinary differential equation (math.); old; long-standing
常微分方程[cháng wēi fēn fāng chéng, ㄔㄤˊ ㄨㄟ ㄈㄣ ㄈㄤ ㄔㄥˊ, 常微分方程] ordinary differential equation (ODE)
偏微分方程[piān wēi fēn fāng chéng, ㄆㄧㄢ ㄨㄟ ㄈㄣ ㄈㄤ ㄔㄥˊ, 偏微分方程] partial differential equation (PDE)
相平面[xiàng píng miàn, ㄒㄧㄤˋ ㄆㄧㄥˊ ㄇㄧㄢˋ, 相平面] phase plane (math., ordinary differential equations)
相空间[xiàng kōng jiān, ㄒㄧㄤˋ ㄎㄨㄥ ㄐㄧㄢ, 相空间 / 相空間] phase space (math., ordinary differential equations)

differential ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ADPCM[エーディーピーシーエム, e-dei-pi-shi-emu] (n) {comp} adaptive differential pulse-code modulation; adaptive DPCM; ADPCM
SD法[エスディーほう, esudei-hou] (n) semantic differential
セマンティックディファレンシャル法[セマンティックディファレンシャルほう, semanteikkudeifarensharu hou] (n) (See SD法) semantic differential method
ディファレンシャル;ディファレンシアル[, deifarensharu ; deifarenshiaru] (adj-f) differential
ディファレンシャルギア[, deifarensharugia] (n) differential gear
ディファレンシャルマンチェスタ符号化方式[ディファレンシャルマンチェスタふごうかほうしき, deifarensharumanchiesuta fugoukahoushiki] (n) {comp} differential Manchester encoding
デフ[, defu] (n) (abbr) differential gear
偏微分方程式[へんびぶんほうていしき, henbibunhouteishiki] (n) partial differential equation
差分取り込み;差分取込み[さぶんとりこみ, sabuntorikomi] (n) differential uptake (marketing); differential incorporation
差別関税[さべつかんぜい, sabetsukanzei] (n) differential duties; selective taxation
差動[さどう, sadou] (n,adj-no) differential motion
差動位相偏移変調[さどういそうへんいへんちょう, sadouisouhen'ihenchou] (n) {comp} differential phase-shift keying; DPSK
微分[びぶん, bibun] (n,vs) differential (e.g. calculus)
微分学[びぶんがく, bibungaku] (n) differential calculus
適応的差分パルス符号変調[てきおうてきさぶんパルスふごうへんちょう, tekioutekisabun parusu fugouhenchou] (n) {comp} adaptive differential pulse-code modulation; adaptive DPCM; ADPCM
鑑別診断[かんべつしんだん, kanbetsushindan] (n) differential diagnosis
多様体[たようたい, tayoutai] (n) {math} manifold (differential geometry); algebraic variety
微積分[びせきぶん, bisekibun] (n) (differential and integral) calculus
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ディファレンシャルマンチェスタ符号化方式[ディファレンシャルマンチェスタふごうかほうしき, deifarensharumanchiesuta fugoukahoushiki] differential Manchester encoding
差動増幅器[さどうぞうふくき, sadouzoufukuki] differential amplifier
微分方程式[びぶんほうていしき, bibunhouteishiki] differential equation

differential ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อันดับของสมการเชิงอนุพันธ์[n. exp.] (andap khøng) EN: order of a differential equation FR: ordre d'une équation différentielle [m]
อนุพันธ์[adj.] (anuphan) EN: derivative ; differential coefficient ; differential FR:
เชิงอนุพันธ์[adj.] (choēng anup) EN: differential FR: differentiel
ดิฟเฟอเรนเชียล = ดิฟเฟอเรนเซียล[adj.] (dipfoērēnch) EN: differential FR:
เฟืองท้าย[n. exp.] (feūang thāi) EN: differential ; final gear ; final drive FR:
จิตวิทยาความแตกต่าง[n. exp.] (jittawittha) EN: differential psychology FR:
แคลคูลัสเชิงอนุพันธ์ [n. exp.] (khaēnkhūlat) EN: differential calculus FR: calcul différentiel [m]
เครื่องวิเคราะห์เชิงอนุพันธ์[n. exp.] (khreūang wi) EN: differential analyser ; differential analyzer FR:
ความแตกต่างของราคา[n. exp.] (khwām taēkt) EN: price differential FR:
ปัญหาค่าเริ่มต้นของสมการเชิงอนุพันธ์[n. exp.] (panhā khā r) EN: differential equations initial value problem FR:
ผลต่างเชิงอนุพันธ์[adj.] (phon tāng c) EN: differential FR:
ผลต่างเชิงอนุพันธ์รวม[n. exp.] (phon tāng c) EN: total differential FR:
ระบบสมการเชิงอนุพันธ์[n. exp.] (rabop samak) EN: systems of differential equations FR:
ระดับชั้นสมการเชิงอนุพันธ์[n. exp.] (radap chan ) EN: degree of a differential equation FR: équation différentielle [f]
ระดับขั้นสมการเชิงอนุพันธ์ [n. exp.] (radap khan ) EN: degree of a differential equation FR:
เรขาคณิตเชิงอนุพันธ์[n. exp.] (rēkhākhanit) EN: differential geometry FR: géométrie différentielle [f]
สมการอนุพันธ์เชิงเส้น[n. exp.] (samakān anu) EN: linear differential equation FR:
สมการเชิงอนุพันธ์[n. exp.] (samakān cho) EN: differential equation FR: équation différentielle [f]
สมการเชิงอนุพันธ์แบบแม่นตรง[n. exp.] (samakān cho) EN: exact differential equation FR:
สมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้น[n. exp.] (samakān cho) EN: linear differential equation FR: équation différentielle linéaire [f]
สมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้นอันดับหนึ่ง [n. exp.] (samakān cho) EN: first order linear differential equations FR:
สมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้นอันดับสอง[n. exp.] (samakān cho) EN: second order linear differential equations FR:
สมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้นเอกพันธุ์[n. exp.] (samakān cho) EN: homogeneous linear differential equation FR:
สมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้นไม่เอกพันธุ์[n. exp.] (samakān cho) EN: non-homogeneous linear differential equation FR:
สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ[n. exp.] (samakān cho) EN: ordinary differential equation FR:
สมการเชิงอนุพันธ์สามัญอันดับที่หนึ่ง [n. exp.] (samakān cho) EN: first-order differential equations FR:
สมการเชิงอนุพันธ์ที่แบ่งแยกได้[n. exp.] (samakān cho) EN: separable differential equations FR:
สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย[n. exp.] (samakān cho) EN: partial differential equation (PDE) FR:
ส่วนเพิ่ม[adj.] (suan phoēm) EN: incremental ; differential ; additional ; extra FR:
ทอพอโลยีเชิงอนุพันธ์[n. exp.] (thøphølōyī ) EN: differential topology FR: topologie différentielle [f]
ต้นทุนส่วนแตกต่าง[n. exp.] (tonthun sua) EN: differential cost FR:

differential ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Pulscodemodulation {f} [electr.] | Adaptive Differenz-Pulscodemodulation (ADPCM)pulse code modulation (PCM) | adaptive differential pulse code modulation (ADPCM)
Differentialform {f} [math.]differential form
Differentialgleichung {f}differential equation
Differential {n} [math.]differential
Differentialoperator {m} [math.]differential operator
Differentialquotiententen {pl}differentials
Differentialrechnung {f} [math.]differential calculus
Differenzdruck {m}differential pressure
Differenzdruck-Messumformer {m}differential pressure transmitter
Differenzdruckschalter {m}differential pressure switch
Ausgleichsgetriebe {n}differential gear
Differenzweg {m}differential movement
Messkreuz {n}differential pressure sensor
Schaltdifferenz {f}differential gap
Einkommensunterschiede {pl}income differentials

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า differential
Back to top