ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

diesel engine

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *diesel engine*, -diesel engine-

diesel engine ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
diesel engine (n.) เครื่องยนต์ดีเซล Syn. motor, steam engine, pony engine
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
diesel engineเครื่องยนต์ดีเซล [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
diesel engineเครื่องยนต์ดีเซล, เครื่องยนต์สันดาปภายในชนิดหนึ่ง ซึ่งทำงานได้โดยการอัดอากาศในกระบอกสูบให้เกิดความร้อนสูง เมื่อฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง (น้ำมันดีเซล) เข้าไปถูกอากาศร้อน ในกระบอกสูบ จะเกิดสันดาปได้พลังงานไปดันลูกสูบให้เคลื่อนที่ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เผาหัว (v.) warm up the piston head of a diesel engine before ignition See also: heating the sparking plug
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The old ship had been refitted with a diesel engine and a new sea winch.ใ่ส่เครื่องยนต์ดีเซล และเครื่องกว้านใหม่
They were planning to use that diesel engine in their u-boats.พวกเขามีแผน ที่จะใช้เครื่องดีเซลกับเรือดำน้ำ-อู
He was the person that developed the diesel engine,เขาเป็นค้นที่คิดค้นพัฒนา เครื่องยนต์ดีเซล
Become an efficient diesel engine, not a turbo injection engine.เพื่อให้กลายเป็นเครื่องยนต์ดีเซลประสิทธิภาพสูง ไม่ใช่เป็นเครื่องยนต์หัวฉีดเทอโบ
Fifty diesel engines per muscle strand.เครื่องยนต์ดีเซล 50 แรงต่อ เส้น.

diesel engine ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
柴油机[chái yóu jī, ㄔㄞˊ ㄧㄡˊ ㄐㄧ, 柴油机 / 柴油機] diesel engine
柴油发动机[chái yóu fā dòng jī, ㄔㄞˊ ㄧㄡˊ ㄈㄚ ㄉㄨㄥˋ ㄐㄧ, 柴油发动机 / 柴油發動機] diesel engine

diesel engine ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ディーゼルエンジン[, dei-zeruenjin] (n) diesel engine
ディーゼル機関[ディーゼルきかん, dei-zeru kikan] (n) diesel engine
直噴ディーゼル[ちょくふんディーゼル, chokufun dei-zeru] (n) direct-injection diesel engine
焼き玉機関[やきだまきかん, yakidamakikan] (n) hot-bulb or semi-diesel engine

diesel engine ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เครื่องดีเซล[n. exp.] (khreūang dī) EN: diesel engine FR: moteur diesel [m]
เครื่องยนต์ดีเซล[n. exp.] (khreūangyon) EN: diesel engine FR: moteur diesel [m]
เผาหัว[v.] (phaohūa) EN: warm up the piston head of a diesel engine before ignition ; heat the sparking plug FR:

diesel engine ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Dieselmotor {m}diesel engine

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า diesel engine
Back to top