ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

diarrhea

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *diarrhea*, -diarrhea-

diarrhea ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
diarrhea (n.) ท้องเสีย See also: ท้องเดิน, ท้องร่วง, อาการท้องร่วง Syn. diarrhoea
English-Thai: HOPE Dictionary
diarrhea(ไดอะเรีย') n. โรคท้องร่วง., See also: diarrheal adj. ดูdiarrhea
English-Thai: Nontri Dictionary
diarrhea(n) โรคท้องเสีย,โรคท้องร่วง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
diarrhea; diarrhoeaอาการท้องร่วง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Diarrheaท้องร่วง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ท้องเสีย (n.) diarrhea Syn. ท้องเดิน, ท้องร่วง, โรคท้องเสีย
ป่วง (n.) diarrhea See also: sprue, a deficiency disease, food poisoning Syn. โรคป่วง
โรคท้องร่วง (n.) diarrhea
โรคท้องเสีย (n.) diarrhea Syn. ท้องเดิน, ท้องร่วง
โรคป่วง (n.) diarrhea See also: sprue, a deficiency disease, food poisoning
ท้องร่วง (v.) have diarrhea See also: have diarrhea Syn. ท้องเดิน, ท้องเสีย Ops. ท้องผูก
ท้องเดิน (v.) have diarrhea See also: have diarrhea Syn. ท้องเสีย, ท้องร่วง
ท้องเสีย (v.) have diarrhea See also: have diarrhoea Syn. ท้องเดิน, ท้องร่วง Ops. ท้องผูก
ลง (v.) have diarrhea See also: suffer from diarrhea Syn. ท้องเสีย, ท้องเดิน
ลงท้อง (v.) have diarrhea See also: suffer from diarrhea Syn. ท้องเสีย, ท้องเดิน
เสาะ (v.) cause diarrhea Syn. เสาะท้อง
เสาะท้อง (v.) cause diarrhea
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The diarrhea and fainting are also from the malnutritionอาการท้องเสียและหน้ามือ ก็มาจากขาดสารอาหาร
Hey, diarrhea girl, look here.เฮ้ ยัยขี้ไหล ดูนี่สิ
Nothing like diarrhea and bloody vomit to put you in the mood to goof around.ไม่มีอาการท้องเสียหรือลิ่มเลือด ทำให้คุณรู้สึกว่ากำลังเป็นคนโง่
I am making diarrhea sounds with my cup.ฉันกำลังทำเสียงท้องเสีย ด้วยถ้วยของฉัน
Possible side effects include headache, diarrhea permanent erectile dysfunction, thoughts of suicide, and nausea.ก่อนใช้ herpexia อาจได้รับผลเช่นนี้ ปวดหัว ท้องร่วง ซึมเศร้า
You got diarrhea from eating instant noodles for a month.ตอนนั้นนะ,พี่ไม่มีเงินเลย แล้วเดือนนั้นพี่ก็ต้องกินแต่ราเมนตลอดทั้งเดือน
Dr. Knight! Do you know that prescribing Zithromax for ear infections, - diarrhea and...หมอไนท์ ซิโทรแม็กซ์รักษา อาการหูติดเชื้อ ท้องเสียและ...
You're saying you're going to make a girl have diarrhea and run back and forth from the bathroom?นายกำลังพูดว่าจะทำให้เด็กผู้หญิงท้องเสีย แล้ววิ่งเข้าวิ่งออกห้องน้ำเหรอ
I have 700 more hits than the laughing diarrhea babyคนดูคลิปชั้นมากกว่าดลิปไอ้เด็กขี้แตกตั้ง 700แน่ะ
Take that laughing diarrhea babyเป็นไงละเจ้าคลิปเด็กขี้แตกเอ๋ย
Yeah, you get explosive diarrhea and we all have to leave the house for a few hours.เธอจะท้องเสียอย่างหนักจนพวกเราต้องออกจากบ้านประมาณชั่วโมงกว่าๆ.
"I'm sorry I laughed at you that time you got diarrhea"ชั้นเสียใจ ที่หัวเราะ ตอนเธอท้องร่วง"

diarrhea ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
拉肚子[lā dù zi, ㄌㄚ ㄉㄨˋ ㄗ˙, 拉肚子] diarrhea
腹泻[fù xiè, ㄈㄨˋ ㄒㄧㄝˋ, 腹泻 / 腹瀉] diarrhea; to have the runs
白痢[bái lì, ㄅㄞˊ ㄌㄧˋ, 白痢] dysentery characterized by white mucous stool; white diarrhea
感染性腹泻[gǎn rǎn xìng fù xiè, ㄍㄢˇ ㄖㄢˇ ㄒㄧㄥˋ ㄈㄨˋ ㄒㄧㄝˋ, 感染性腹泻 / 感染性腹瀉] infective diarrhea
泄泻[xiè xiè, ㄒㄧㄝˋ ㄒㄧㄝˋ, 泄泻 / 洩瀉] loose bowels; diarrhea; to have the runs

diarrhea ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
下痢が移った[げりがうつった, gerigautsutta] (exp) infected with diarrhea (diarrhoea)
吐き下し[はきくだし, hakikudashi] (n,vs) vomit and diarrhea or excreta (diarrhoea)
吐瀉[としゃ, tosha] (n,vs) vomit and diarrhea or excreta (diarrhoea)
下り腹;下腹;瀉腹[くだりばら, kudaribara] (n) diarrhoea; diarrhea; loose bowels
下る(P);降る[くだる, kudaru] (v5r,vi) (1) to descend; to go down; to come down; (2) (See 判決が下る) to be handed down (of an order, judgment, etc.); (3) (See 下って) to pass (of time); (4) to surrender; to capitulate; (5) (often in neg. form) to be less than; to be inferior to; (6) (also written as 瀉る) (See 腹が下る) to have the runs; to have diarrhea; (P)
下痢[げり, geri] (n,vs,adj-no) diarrhoea; diarrhea; (P)
下痢止め[げりどめ, geridome] (n) antidiarrheal; paregoric; obstipant
冷え腹[ひえばら, hiebara] (n) abdominal chills; diarrhea; diarrhoea
旅行者下痢[りょこうしゃげり, ryokoushageri] (n) traveler's diarrhea; traveller's diarrhoea
止め[どめ, dome] (suf) (See 下痢止め) (something) stopper (e.g. geridome is medicine for diarrhea)
止瀉剤[ししゃざい, shishazai] (n) antidiarrheal; antidiarrhoeal
正露丸;征露丸[せいろがん, seirogan] (n) seirogan - beechwood extract popular as a herbal treatment for diarrhoea (diarrhea), etc.
腹下し[はらくだし, harakudashi] (n) (1) laxative; purgative; evacuant; (n,vs) (2) loose bowels; diarrhea; diarrhoea

diarrhea ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาการท้องเสีย[n. exp.] (ākān thøngs) EN: diarrhea ; diarrhoea FR:
ชะลูด[v.] (chalūt) EN: have diarrhea FR: avoir la diarrhée
ขี้ไหล[n. exp.] (khī lai) EN: diarrhoea = diarrhea (Am.) FR: diarrhée [f] ; coulante [f]
ลงท้อง[v.] (longthøng) EN: have diarrhea ; suffer from diarrhea ; have loose bowels FR: avoir la diarrhée
โรคท้องร่วง[n. exp.] (rōk thøngru) EN: diarrhea FR: diarrhée [f]
ท้องเดิน[v.] (thøngdoēn) EN: suffer from diarrhea ; have diarrhea FR: avoir la diarrhée
ท้องร่วง[v.] (thøngruang) EN: have diarrhea ; suffer from diarrhea ; have loose bowels FR: avoir la diarrhée ; avoir une gastro-entérite
ท้องเสีย[v.] (thøngsīa) EN: have indigestion ; have an upset stomach ; suffer from diarrhea FR: avoir l'estomac dérangé ; avoir la diarrhée ; souffrir de coliques ; avoir la chiasse (vulg.) ; avoir la courante (pop.)
แก้ท้องร่วง[adj.] (kaē thøngru) EN: antidiarrhoeal ; antidiarrheal (Am.) FR: antidiarrhéique
ยาแก้ท้องร่วง[n. exp.] (yā kaē thøn) EN: antidiarrhoeal ; antidiarrheal (Am.) ; anti-diarrhoeal drug ; anti-diarrheal drug (Am.) ; antidiarrhoeal medicine FR: antidiarrhéique [m] ; médicament antidiarrhéique [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า diarrhea
Back to top