ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

diabetes

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *diabetes*, -diabetes-

diabetes ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
diabetes (n.) โรคเบาหวาน See also: เบาหวาน Syn. endrocrine disease
English-Thai: HOPE Dictionary
diabetes(ไดอะบี'ทิส) n. โรคเบาหวาน (diabetes mellitus) ,โรคเบาจืด (diabetes insipidus)
diabetes insipidusโรคเบาจืด
English-Thai: Nontri Dictionary
diabetes(n) โรคเบาหวาน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
diabetes๑. โรคปัสสาวะมาก๒. โรคเบาหวาน, เบาหวาน [มีความหมายเหมือนกับ diabetes mellitus] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
diabetes insipidusโรคเบาจืด, เบาจืด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Diabetes complicationsภาวะแทรกซ้อนขณะเป็นเบาหวาน [TU Subject Heading]
Diabetes Insipidusเบาจืด,โรค,เบาจืด [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เบาหวาน (n.) diabetes Syn. โรคเบาหวาน
โรคเบาหวาน (n.) diabetes Syn. เบาหวาน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Somehow, with diabetes and that tattoo, I find that hard to believe.แต่ฉันว่า คนเป็นเบาหวานที่สักทั่วตัวแบบคุณ มันฟังดูเชื่อยากอยู่นะ
Thanks for the diabetes and the clogged arteries, dexter.ขอบใจสำหรับเบาหวาน กับหลอดเลือดอุดตัน เด็กซ์เตอร์
Will, if my diabetes comes back, I can't get pregnant.- ใช่ วิลล์ ถ้าฉันเป็นเบาหวานอีก ฉันจะตั้งท้องไม่ได้
How much longer we got with this diabetes thing? Couple hours?เรามีเวลาสำหรับเรื่องเบาหวานนี้เท่าไร สองชั่วโมงเหรอ
Have you, uh, ever been diagnosed with diabetes or peptic ulcer disease?คุณเคย เอ่อ รับการตรวจ โรคเบาหวานหรือโรคกระเพาะบ้างมั๊ย
I had high blood pressure, Diabetes and a pulmonary embolism the sizer of a smart car.ฉันมีความดันโลหิตสูง และก็มีรถอยู่คันหนึ่ง
We worked him up the wazoo for everything from drug exposure to diabetes.เราเอาเขาออกจากกองขยะ / เพื่อให้ห่างจากทุกอย่าง... ...ห่างจากการใช้ยาแก้เบาหวาน / เราไม่ได้อะไรเลย
It ain't about money, but the doc says my diabetes...มันไม่ใช่เรื่องเงิน แต่หมอบอกว่าเบาหวานพ่อ...
Nigel just called us a curious cocktail of inbreeding and type 2 diabetes.ไนเจิลเพิ่งเรียกเรา ค๊อกเทลประหลาด ของการผสมกัน และเบาหวานชนิดที่ 2
Well, I've got gestational diabetes.ฉันเป็นเบาหวานระหว่างครรภ์น่ะ
I got a daughter with diabetes,ลูกสาวก็เป็นโรคเบาหวาน
So I'm guessing you wanted to meet for reasons other than working up a case of type 2 diabetes.เดาว่าที่คุณอยากพบฉันมีเหตุผลมากกว่าอยากเป็นเบาหวานแบบที่ 2

diabetes ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
糖尿病[táng niào bìng, ㄊㄤˊ ㄋㄧㄠˋ ㄅㄧㄥˋ, 糖尿病] diabetes; diabetes mellitus

diabetes ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
糖尿病[とうにょうびょう, tounyoubyou] (n) diabetes mellitus; sugar diabetes; (P)
若年型糖尿病[じゃくねんがたとうにょうびょう, jakunengatatounyoubyou] (n) juvenile onset diabetes
多飲[たいん, tain] (n) polydipsia; excessive thirst (e.g. with diabetes)

diabetes ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เบาหวาน[n.] (baowān) EN: diabetes FR: diabète [m]
โรคเบาหวาน[n. exp.] (rōk baowān) EN: diabetes FR: diabète [m]

diabetes ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Antidiabetikum {n}; blutzuckersenkendes Mittel [med.]antidiabetic; diabetes drug

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า diabetes
Back to top