ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

desirous

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *desirous*, -desirous-

desirous ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
desirous (adj.) ซึ่งต้องการ See also: มีลักษณะของความต้องการ
English-Thai: HOPE Dictionary
desirous(ดิไซ'รัส) adj. ซึ่งต้องการ., See also: desirousness n. ดูdesirous, Syn. longing
English-Thai: Nontri Dictionary
desirous(adj) เป็นที่พึงปรารถนา,เป็นที่ต้องการ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Mr Bingley is here with us, and very desirous to see you as well. He insisted on accompanying us.คุณบิงลี่ย์มาที่นี่กับเราและปรารถนาที่จะ พบคุณมาก เขายืนยันที่จะตามเรามาด้วย
Trust me, I have never been as desirous of that as you.ความน่าเชื่อถือฉันฉันไม่เคย เป็นที่พึงปรารถนาของว่าที่คุณ

desirous ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
渴望[kě wàng, ㄎㄜˇ ㄨㄤˋ, 渴望] desirous; wishful; desire

desirous ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
begehrlich; begierig {adj} | begehrlicher | am begehrlichstendesirous | more desirous | most desirous

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า desirous
Back to top