ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-desiring-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น desiring, *desiring*,

-desiring- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
悩ましげ[なやましげ, nayamashige] (adj-na) languishing; yearning; desiring

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -desiring-
Back to top