ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*derth*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น derth, -derth-

*derth* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
derth (n.) ความขัดสน See also: ความขาดแคลน Syn. lack, smallness
Neanderthal (adj.) เกี่ยวกับมนุษย์ยุคหิน Syn. neanderthal
neanderthal (adj.) เกี่ยวกับมนุษย์ยุคหิน Syn. Neanderthal
neanderthal (adj.) ล้าสมัยมาก See also: ซึ่งไม่ต้องการความเปลี่ยนแปลง Syn. Neanderthal
Neanderthal (adj.) ล้าสมัยมาก See also: ซึ่งไม่ต้องการความเปลี่ยนแปลง Syn. neanderthal
neanderthal (adj.) หยาบคาย See also: ซึ่งทำสิ่งที่สังคมไม่ยอมรับ Syn. Neanderthal
Neanderthal (adj.) หยาบคาย See also: ซึ่งทำสิ่งที่สังคมไม่ยอมรับ Syn. neanderthal
neanderthal (n.) มนุษย์ยุคหิน
Neanderthal (n.) มนุษย์ยุคหิน
thunderthighs (sl.) คนที่มีขาอ้วนและใหญ่มาก (มักใช้กับผู้หญิง)
underthings (n.) เสื้อกางเกงชั้นในของผู้หญิงหรือเด็กหญิง Syn. underwear, undies, underclothes, lingerie, undergarments
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
underthrusf faultรอยเลื่อนมุด [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

*derth* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
古人类[gǔ rén lèi, ㄍㄨˇ ㄖㄣˊ ㄌㄟˋ, 古人类 / 古人類] ancient humanoid species such as Homo erectus, Neanderthal man etc

*derth* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
มนุษย์นีแอนเดอร์ทัล[n. prop.] (Manut Ni-aē) EN: Neanderthal man FR: homme de Néanderthal [m]

*derth* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
hundert {num} | hunderte | einhunderthundred | hundreds | one hundred
Neandertaler {m}Neanderthal; Neanderthal man

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *derth*
Back to top