ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

departmentalize

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *departmentalize*, -departmentalize-

departmentalize ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
departmentalize (vt.) ทำให้เป็นแผนก See also: แบ่งเป็นแผนก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า departmentalize
Back to top