ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

democratically

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *democratically*, -democratically-

democratically ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
democratically (adv.) อย่างเป็นประชาธิปไตย See also: อย่างเสมอภาค Syn. equally
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
In 1953, the CIA staged a series of bombings in Iran, turning the country against its own democratically elected government.ในปี 1953 ซีไอเอ ทิ้งระเบิด โจมตีอิหร่านครั้งใหญ่ เปลี่ยนทั้งประเทศ ให้ต่อต้านรัฐบาลพวกเขาเอง ที่เลือกมาด้วยระบอบประชาธิปไตย
'Cause I believe in every human being's right to being tortured democratically.เพราะผมเชื่อของสิธท์ในการเป็นมนุษย์ ที่จะถูกทรมานอย่างเสมอภาค

democratically ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
民选[mín xuǎn, ㄇㄧㄣˊ ㄒㄩㄢˇ, 民选 / 民選] democratically elected

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า democratically
Back to top