ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

democratic

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *democratic*, -democratic-

democratic ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
democratic (adj.) เกี่ยวกับประชาธิปไตย See also: เกียวกับความเสมอภาค Syn. egilitarian
democratically (adv.) อย่างเป็นประชาธิปไตย See also: อย่างเสมอภาค Syn. equally
English-Thai: HOPE Dictionary
democratic(เดมมะแครท'ทิค,เคิล) adj. เกี่ยวกับประชาธิปไตย,เกี่ยวกับความเสมอภาคของสังคม
democratical(เดมมะแครท'ทิค,เคิล) adj. เกี่ยวกับประชาธิปไตย,เกี่ยวกับความเสมอภาคของสังคม
English-Thai: Nontri Dictionary
democratic(adj) ประชาธิปัตย์,เกี่ยวกับประชาธิปไตย,เกี่ยวกับความเสมอภาค
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
democratic centralismคติประชาธิปไตยรวมศูนย์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Democraticแบบประชาธิปไตย [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ประเทศลาว (n.) People´s Democratic Republic of Laos See also: Laos Syn. ลาว
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (n.) People´s Democratic Republic of Laos See also: Laos Syn. ประเทศลาว, ลาว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Quite frankly, my government is still waiting to see... some evidence of democratic reforms in Sarkhan.{\cHFFFFFF}ค่อนข้างตรงไปตรงรัฐบาลของฉัน ยังคงรอดู ... {\cHFFFFFF}หลักฐานของประชาธิปไตย การปฏิรูปใน Sarkhan
But you must make a start somewhere, and I'm convinced... that dramatizing the road could be the beginning... of democratic reforms in Sarkhan.{\cHFFFFFF}But you must make a start somewhere, and I'm convinced... {\cHFFFFFF}that dramatizing the road could be the beginning... {\cHFFFFFF}of democratic reforms in Sarkhan.
I'm the chauffeur for the Democratic Party.ผมเป็นคนขับรถ ของงานรวมพลประชาธิปไตย
They also voted to form a committee to ensure democratic control over corporations in Arcata.ชาวเมืองยังลงคะแนนเสียงตั้งคณะกรรมการ เพื่อควบคุมบรรษัทในเมืองอาร์เคตาไว้ภายใต้ระบอบประชาธิปไตย
Corporations are not accountable to the democratic process.บรรษัทไม่มีความรับผิด (เอมี ฟิลด์ นักทำงานด้านสังคม) ต่อกระบวนการประชาธิปไตย นี่แหละคือประเด็น
I suppose you think you're very clever... and very democratic in your friendships.เธอคงคิดว่าเธอฉลาดมากงั้นสิ กับการไปลดตัวมีความสัมพันธ์กับมันแบบนั้น
I had such faith in our democratic system, our self-government.ผมมีศรัทธาในระบบประชาธิปไตยของเรา การปกครองตนเองของเรา
In the latest poll, Senator Rutledge... continues to be the Democratic frontrunner... heading into next week's Super Tuesday primary.วุฒิสมาชิกรูทเลดจ์เดินหน้าต่อกับการเป็นผู้นำเดโมแครต... . ก่อนการเลือกตั้งจะมีขึ้นในวันอังคาร
You're the Democratic frontrunner for president... and your sweeping gun control proposals... are pissing the wrong people off.แล้วคุณมีนโยบายจะควบคุมอาวุธปืน คุณเลือกงัดข้อ.. ผิด.. คน
Republic of Korea is a democratic country.ว่าเกาหลีใต้เป็นประเทศที่เป็นประชาธิปไตย
I'm a democratic sort of fellow.ฉันเป็นพวกประชาธิปไตยน่ะ
Well, see how democratic you feel when you fall down and break your other hip.งั้น ลองดูความรู้สึกประชาธิปไตยของคุณ ตอนที่ล้มแล้วทำให้สะโพกอีกข้างหักสิ

democratic ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
基民党[jī mín dǎng, ㄐㄧ ㄇㄧㄣˊ ㄉㄤˇ, 基民党 / 基民黨] Christian democratic party
基督教民主联盟[Jī dū jiào Mín zhǔ Lián méng, ㄐㄧ ㄉㄨ ㄐㄧㄠˋ ㄇㄧㄣˊ ㄓㄨˇ ㄌㄧㄢˊ ㄇㄥˊ, 基督教民主联盟 / 基督教民主聯盟] Christian Democratic Union (German political party)
刚果民主共和国[Gāng guǒ mín zhǔ gòng hé guó, ㄍㄤ ㄍㄨㄛˇ ㄇㄧㄣˊ ㄓㄨˇ ㄍㄨㄥˋ ㄏㄜˊ ㄍㄨㄛˊ, 刚果民主共和国 / 剛果民主共和國] Democratic Republic of Congo
塞尔维亚民主党[Sāi ěr wéi yà Mín zhǔ dǎng, ㄙㄞ ㄦˇ ㄨㄟˊ ㄧㄚˋ ㄇㄧㄣˊ ㄓㄨˇ ㄉㄤˇ, 塞尔维亚民主党 / 塞爾維亞民主黨] Democratic Party of Serbia
民主建港协进联盟[mín zhǔ jiàn gǎng xié jìn lián méng, ㄇㄧㄣˊ ㄓㄨˇ ㄐㄧㄢˋ ㄍㄤˇ ㄒㄧㄝˊ ㄐㄧㄣˋ ㄌㄧㄢˊ ㄇㄥˊ, 民主建港协进联盟 / 民主建港協進聯盟] Democratic Alliance for the Betterment and Progress of Hong Kong
民主派[mín zhǔ pài, ㄇㄧㄣˊ ㄓㄨˇ ㄆㄞˋ, 民主派] Democratic faction
民主集中制[mín zhǔ jí zhōng zhì, ㄇㄧㄣˊ ㄓㄨˇ ㄐㄧˊ ㄓㄨㄥ ㄓˋ, 民主集中制] democratic centralism
民主革命[mín zhǔ gé mìng, ㄇㄧㄣˊ ㄓㄨˇ ㄍㄜˊ ㄇㄧㄥˋ, 民主革命] democratic revolution; bourgeois revolution (in Marx-Leninist theory, a prelude to the proletarian revolution)
民主党[Mín zhǔ dǎng, ㄇㄧㄣˊ ㄓㄨˇ ㄉㄤˇ, 民主党 / 民主黨] Democratic Party
民建联[mín jiàn lián, ㄇㄧㄣˊ ㄐㄧㄢˋ ㄌㄧㄢˊ, 民建联 / 民建聯] Democratic Alliance for the Betterment and Progress of Hong Kong; abbr. for 民主建港協進聯盟|民主建港协进联盟
希拉里[Xī lā lǐ, ㄒㄧ ㄌㄚ ㄌㄧˇ, 希拉里 / 希拉裡] Hillary (person name); Hillary Rodham Clinton (1947-), US Democratic politician, First lady during Bill Clinton's presidency 1993-2001, Senator for New York since 2001
自民党[Zì mín dǎng, ㄗˋ ㄇㄧㄣˊ ㄉㄤˇ, 自民党 / 自民黨] Liberal Democratic Party (Japanese political party)
自由民主党[Zì yóu Mín zhǔ dǎng, ㄗˋ ㄧㄡˊ ㄇㄧㄣˊ ㄓㄨˇ ㄉㄤˇ, 自由民主党 / 自由民主黨] Liberal Democratic Party
中华学生爱国民主同盟[Zhōng huá xué sheng ài guó mín zhǔ tóng méng, ㄓㄨㄥ ㄏㄨㄚˊ ㄒㄩㄝˊ ㄕㄥ˙ ㄞˋ ㄍㄨㄛˊ ㄇㄧㄣˊ ㄓㄨˇ ㄊㄨㄥˊ ㄇㄥˊ, 中华学生爱国民主同盟 / 中華學生愛國民主同盟] Patriotic Democratic Alliance of Chinese Students
人民民主专政[rén mín mín zhǔ zhuān zhèng, ㄖㄣˊ ㄇㄧㄣˊ ㄇㄧㄣˊ ㄓㄨˇ ㄓㄨㄢ ㄓㄥˋ, 人民民主专政 / 人民民主專政] people's democratic dictatorship
民主政治[mín zhǔ zhèng zhì, ㄇㄧㄣˊ ㄓㄨˇ ㄓㄥˋ ㄓˋ, 民主政治] democracy; democratic
民选[mín xuǎn, ㄇㄧㄣˊ ㄒㄩㄢˇ, 民选 / 民選] democratically elected
民主进步党[Mín zhǔ jìn bù dǎng, ㄇㄧㄣˊ ㄓㄨˇ ㄐㄧㄣˋ ㄅㄨˋ ㄉㄤˇ, 民主进步党 / 民主進步黨] DPP (Democratic Progressive Party, Taiwan); abbr. to 民進黨|民进党
民进党[Mín jìn dǎng, ㄇㄧㄣˊ ㄐㄧㄣˋ ㄉㄤˇ, 民进党 / 民進黨] DPP (Democratic Progressive Party, Taiwan); abbr. for 民主進步黨|民主进步党

democratic ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
キリスト教民主同盟[キリストきょうみんしゅどうめい, kirisuto kyouminshudoumei] (n) Christian Democratic Union (Germany); Christian Democrats; CDU
コンゴ民主共和国[コンゴみんしゅきょうわこく, kongo minshukyouwakoku] (n) Democratic Republic of the Congo (formerly Zaire)
ザイール[, zai-ru] (n) (1) Zaire (now Democratic Republic of the Congo); (2) zaire (currency of the Democratic Republic of the Congo); (P)
デモクラチック[, demokurachikku] (adj-f) democratic
デモクラティック[, demokurateikku] (adj-na) democratic
ドイツ民主共和国[ドイツみんしゅきょうわこく, doitsu minshukyouwakoku] (n) German Democratic Republic (i.e. former East Germany)
メンシェヴィキ;メンシェビキ(P)[, menshieviki ; menshiebiki (P)] (n) (See ボルシェビキ) Menshevik (member of the non-Leninist wing of the Russian Social Democratic Workers' Party) (rus
総書記[そうしょき, soushoki] (n) (See 主席) secretary-general; general secretary (esp. of Communist parties of the Democratic Republic of North Korea and the People's Republic of China)
総秘書[そうひしょ, souhisho] (n) (obsc) (See 書記長,総書記) general secretary (esp. of Communist parties of Vietnam and the Democratic Republic of North Korea); secretary-general
自公[じこう, jikou] (n) (abbr) Liberal Democratic Party and Komeito
自公民[じこうみん, jikoumin] (n) (abbr) Liberal Democratic Party, Komeito and Democratic Socialist Party
サントメプリンシペ[, santomepurinshipe] (n) (Democratic Republic of) Sao Tome and Principe

democratic ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การปฏิรูปประชาธิปไตย[n. exp.] (kān patirūp) EN: democratic reforms FR: réformes démocratiques [fpl]
เกาหลีเหนือ[n. prop.] (Kaolī Neūa) EN: North Korea ; Democratic People's Republic of Korea FR: Corée du Nord [f]
คณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (กปปส.) [org.] (Khanakammak) EN: People's Democratic Reform Committee (PDRC) FR:
คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (คปค.)[org.] (Khana Patir) EN: Council for Democratic Reform under Constitutional Monarchy (CDRM) FR:
เกี่ยวกับประชาธิปไตย[adj.] (kīo kap pra) EN: democratic FR: démocratique
กปปส.[abv.] (Køpøpøsø.) EN: PDRC (People's Democratic Reform Committee) FR: PDRC
ประเทศเกาหลีเหนือ[n. prop.] (Prathēt Kao) EN: North Korea ; Democratic People's Republic of Korea (DPRK ) FR: Corée du Nord [f]
ระบบประชาธิปไตย[n. exp.] (rabop prach) EN: democratic system FR: régime démocratique [m] ; système démocratique [m]
ระบอบประชาธิปไตย[n. exp.] (rabøp prach) EN: democratic form of government ; democratic system of government ; democracy FR:
สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปีย[n. prop.] (Sahaphan Sā) EN: Federal Democratic Republic of Ethiopia FR: République démocratique populaire d'Éthiopie (RPDE) [f]
สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล[n. prop.] (Sahaphan Sā) EN: Federal Democratic Republic of Nepal FR: République démocratique fédérale du Népal [f]
สังคมนิยมประชาธิปไตย[n. exp.] (sangkhomniy) EN: democratic socialism FR:
สาธารณรัฐประชาธิปไตย[n. exp.] (sāthāranara) EN: democratic republic FR: république démocratique [f]
สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก[n. prop.] (Sāthāranara) EN: Democratic Republic of Congo FR: République démocratique du Congo [f]
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรีย [n. prop.] (Sāthāranara) EN: People's Democratic Republic of Algeria FR: République algérienne démocratique et populaire [f]
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี[n. prop.] (Sāthāranara) EN: Democratic People's Republic of Korea FR: République populaire démocratique de Corée (RPDC) [f]
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว[n. prop.] (Sāthāranara) EN: Lao People's Democratic Republic FR: République populaire démocratique du laos [f]
สาธารณรัฐประชาธิปไตยเซาตูเมและปรินซิปี [n. prop.] (Sāthāranara) EN: Democratic Republic of São Tomé and Príncipe FR: République démocratique de Sao Tomé-et-Principe [f]
สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต[n. prop.] (Sāthāranara) EN: Democratic Republic of Timor-Leste FR: République démocratique du Timor oriental [f]
สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา[n. prop.] (Sāthāranara) EN: Democratic Socialist Republic of Sri Lanka FR: République démocratique socialiste du Sri Lanka [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า democratic
Back to top