ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-defender-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น defender, *defender*,

-defender- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
サイドバック[, saidobakku] (n) sideback; defender (soccer)
ディフェンダー[, deifenda-] (n) defender

-defender- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฝ่ายรับ[n. exp.] (fāi rap) EN: defender FR:
กองหลัง[n.] (kønglang) EN: back ; defender FR: arrière [m] ; défenseur [m] ; back [m] (anglic.)
ผู้พิทักษ์[n.] (phūphithak) EN: defender ; guard ; protector ; guardian ; curator ; trustee ; receiver FR: gardien [m]
ศาสนูปถัมภก[n.] (sāsanūpatha) EN: defender of the faith FR:
ศาสนูปถัมภก[n.] (sātsanūpath) EN: defender of the faith FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -defender-
Back to top