ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

deckhouse

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *deckhouse*, -deckhouse-

deckhouse ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
deckhouse (n.) ห้องบนดาดฟ้า

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า deckhouse
Back to top