ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

deadpan

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *deadpan*, -deadpan-

deadpan ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
deadpan (sl.) หน้าไร้ความรู้สึก
English-Thai: HOPE Dictionary
deadpan(เดด'แพน) adj. ตาย,ไร้อารมณ์
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตีหน้าตาย (v.) assume or make a deadpan face See also: keep a straight face Syn. ทำหน้าตาย Ops. ทำหน้าเป็น
ทำหน้าตาย (v.) assume or make a deadpan face See also: keep a straight face Ops. ทำหน้าเป็น
หน้าตาเฉย (adv.) deadpan See also: appear indifferent, appear detached, look unconcerned Syn. เฉย
หน้าตาเฉย (adv.) deadpan See also: appear indifferent, appear detached, look unconcerned Syn. เฉย

deadpan ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一本正经[yī běn zhèng jīng, ㄧ ㄅㄣˇ ㄓㄥˋ ㄐㄧㄥ, 一本正经 / 一本正經] in deadly earnest; deadpan

deadpan ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
能面のような顔[のうめんのようなかお, noumennoyounakao] (exp) deadpan face; expressionless white face; po-faced

deadpan ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เหลอ[adj.] (loē) EN: blank ; deadpan ; innocent ; ignorant ; silly FR:
ตีหน้าตาย[v.] (tīnātāi) EN: look blank ; make a deadpan face ; be impassive FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า deadpan
Back to top