ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

curricular

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *curricular*, -curricular-

curricular ในภาษาไทย

English-Thai: HOPE Dictionary
curricular(เคอริค'คิวละ) adj. เกี่ยวกับหลักสูตร
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กิจกรรมนอกหลักสูตร (n.) extracurricular activity
นอกหลักสูตร (adj.) extracurricular
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
For,uh,extra curricular activities.เอาไว้ ทำกิจกรรมนอกหลักสูตร
Well, maybe I should cut off his extracurricular activities.งั้นผมควร ตัดงานพิเศษของเขาใช่ไหม
Too many extracurricular activities, Max.เธอทำกิจกรรมนอกหลักสูตรมากไป แม็กซ์
Her list of extracurricular activities is impressive.ความสามารถเธอน่าประทับใจมาก
How's it going to look on her college application under extracurriculars-- "Shoots blue collar thugs"?แต่มันจะเป็นยังไงล่ะ ตรงกิจกรรม นอกเวลาเรียนในใบสมัครเรียน/ยิงนักเลงหรอ
Maybe you're gonna go extracurricular with it then.หรือบางทีนายอาจจะล้ำเส้นมากกว่านั้น
Uh, I had to stay after school for some extracurricular activities.อืม ผมอยุ่หลังโรงเรียนเลิก กับกิจกรรมนอกหลักสูตรบ้างอย่าง
You know the rules about extra-curricular fights!แกก็รู้กฏการต่อสู่ที่นี่แล้วนี่!
Glad to hear you've ceased your extracurricular activities.ดีใจที่ได้ยินว่า เจ้าหยุดปฏิบัติการนอกหลักสูตรแล้ว
But. If we're thinking about continuing these extracurricular activities...แต่ ถ้าเรากำลังคิดถึง บทเรียนพิเศษ
What concerns me is your extracurricular life.สิ่งที่ผมเป็นห่วงคือชีวิตส่วนตัวของคุณนอกเวลางาน
Schiff has no extracurriculars.ชิฟฟ์เป็นคนที่เล่นตามตำราทุกอย่าง

curricular ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
课外[kè wài, ㄎㄜˋ ㄨㄞˋ, 课外 / 課外] extracurricular
业余[yè yú, ㄧㄝˋ ㄩˊ, 业余 / 業餘] spare time; amateur; extra-curricular

curricular ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
クラブ活動[クラブかつどう, kurabu katsudou] (n) (See 部活) club activities (usu. clubs in association with a school); extracurricular activities; (P)
正課外[せいかがい, seikagai] (n) extracurricular
課外[かがい, kagai] (n,adj-no) extracurricular
課外授業[かがいじゅぎょう, kagaijugyou] (n) extracurricular lesson
課外活動[かがいかつどう, kagaikatsudou] (n) extracurricular activities
部活動[ぶかつどう, bukatsudou] (n) (See 部活) club activities; extracurricular activities

curricular ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กิจกรรมนอกหลักสูตร[n. exp.] (kitjakam nø) EN: extracurricular activity FR: activités extrascolaires [fpl]

curricular ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
außerschulische Bildung {f}extracurricular education
außerschulische Jugendbildung {f}extracurricular youth education

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า curricular
Back to top