ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

crossbeam

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *crossbeam*, -crossbeam-

crossbeam ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
crossbeam (n.) คาน See also: ไม้ขวาง
English-Thai: HOPE Dictionary
crossbeam(ครอส'บีม) n. ไม้ขวาง,คานขวาง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขื่อ (n.) crossbeam See also: joist, lintel
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I've met better men than you, and they've been hanged from crossbeams, or beheaded, or just shat themselves to death in a field somewhere.ข้าเจอคนที่ดีกว่าเจ้า และพวกเขาถูกแขวนไม่ก็ถูกตัดหัว หรือไม่ก็ปล่อยให้ตัวเองตายในสนามรบสักที่

crossbeam ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
[けた, keta] (n) (1) column; beam; girder; crossbeam; spar; yard; (2) digit; decade; order of magnitude; (P)

crossbeam ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ขื่อ[n.] (kheū) EN: beam ; crossbeam ; joist FR:

crossbeam ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Querriegel {m}ashlar joint; crossbeam

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า crossbeam
Back to top