ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

cricket

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *cricket*, -cricket-

cricket ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
cricket (n.) จิ้งหรีด
cricket (n.) กีฬาคริกเก็ต
cricket (vi.) เล่นคริกเก็ต
English-Thai: HOPE Dictionary
cricket(คริค'คิท) n. จิ้งหรีด,กีฬาคริคเก็ต,การเล่นที่ยุติธรรม,ความประพฤติของสุภาพของสุภาพบุรุษ vi.
English-Thai: Nontri Dictionary
cricket(n) จิ้งหรีด,กีฬาชนิดหนึ่ง
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cricketsจิ้งหรีด [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
จังหรีด (n.) cricket See also: leaping chirping insect Syn. จิ้งหรีด
จิ้งหรีด (n.) cricket See also: leaping chirping insect Syn. จังหรีด
ทองดำ (n.) name of black cricket
ทองแดง (n.) a species of cricket
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Of course, I'm just a cricket singing my way from hearth to hearth... but...แน่นอนฉันแค่คริกเก็ตร้องเพลง ทางของฉัน
A cricket can't be too careful, you know.คริกเก็ตไม่สามารถระมัดระวัง เกินไปคุณรู้ว่า
That's where you come in. I want you to set up an advanced area cricket pitch.ฉันต้องการให้คุณตั้งค่าสำหรับ ฉันพื้นที่ขั้นสูง
If we can get our very small cricket pitch by first light tomorrow morning.ถ้าเราได้รับสนามคริกเก็ตขนาด เล็กมากของเรา โดยแสงแรกเช้าวันพรุ่งนี้
What's so damned important about a damned cricket pitch?สิ่งที่ถูกสาปให้ความสำคัญ เกี่ยวกับสนามคริกเก็ตไอ้?
Because it's a silly bloody silly cricket pitch is why.โง่เลือดสนามคริกเก็ตโง่คือ เหตุผลที่
We've been playing cricket in the hot sun for three hours.เราได้รับการเล่นสิ่งที่เป็นคริก เก็ต ในดวงอาทิตย์ร้อนเป็นเวลา สามชั่วโมง และการฝึกอบรมด้านนันทนา การ
How's the Hollywood cricket team doing?ฉากเล่นคริกเก็ต ออกมาดีไหม
A cricket that laughs in my face.เจ้าจิ้งหรีด อย่ามาหัวเราะเยาะข้านะ
No, it's... cricket bat.เนเธญเธ™เธ”เธตเน‰ เน€เธฃเธฒเธเน‡เน€เธ›เน‡เธ™เน€เธžเธทเนˆเธญเธ™เธเธฑเธ™เธ™เธฐ เนƒเธŠเนˆเธกเธฑเน‰เธข
Match starts in half an hour. Harry's got a cricket match.เกมจะเริ่มในอีกครึ่งชม.แล้ว แฮรี่มีตั๋วคริกเกตน่ะ
Don't take the cricket from my hand.ไม่ได้ใช้คริกเก็ต จากมือของฉัน

cricket ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
板球[bǎn qiú, ㄅㄢˇ ㄑㄧㄡˊ, 板球] cricket (ball game)
蛞蝼[kuò lóu, ㄎㄨㄛˋ ㄌㄡˊ, 蛞蝼] mole cricket (Gryllotalpa)
蝗科[huáng kē, ㄏㄨㄤˊ ㄎㄜ, 蝗科] Acridoidea (family containing grasshoppers, crickets and locusts)
[gǔ, ㄍㄨˇ, 蛌] cricket
[qū, ㄑㄩ, 蛐] cricket
[shuài, ㄕㄨㄞˋ, 蟀] cricket
[xī, ㄒㄧ, 蟋] cricket
蟋蟀[xī shuài, ㄒㄧ ㄕㄨㄞˋ, 蟋蟀] cricket
蝈螽属[guō zhōng shǔ, ㄍㄨㄛ ㄓㄨㄥ ㄕㄨˇ, 蝈螽属 / 蟈螽屬] Gampsocleis genus (grasshoppers and crickets)
蝈螽[guō zhōng, ㄍㄨㄛ ㄓㄨㄥ, 蝈螽 / 蟈螽] insect of the Gampsocleis genus (grasshoppers and crickets); Gampsocleis sinensis
土狗[tǔ gǒu, ㄊㄨˇ ㄍㄡˇ, 土狗] mole cricket; slang word for agricultural pest Gryllotalpa
天蝼[tiān lóu, ㄊㄧㄢ ㄌㄡˊ, 天蝼 / 天螻] mole cricket; slang word for agricultural pest Gryllotalpa
蝼蛄[lóu gū, ㄌㄡˊ ㄍㄨ, 蝼蛄 / 螻蛄] mole cricket; Gryllolaptaptidae, family of burrowing insects of order Orthoptera (a serious agricultural pest)
直翅目[zhí chì mù, ㄓˊ ㄔˋ ㄇㄨˋ, 直翅目] Orthoptera (insect order including grasshoppers, crickets and locusts)
[kuò, ㄎㄨㄛˋ, 蛞] snail; slug; mole cricket

cricket ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
クリケット[, kuriketto] (n) cricket (game); (P)
クリケットクラブ[, kurikettokurabu] (n) cricket club
松虫[まつむし, matsumushi] (n) pine cricket
蝉時雨[せみしぐれ, semishigure] (n) outburst of cricket chirping
螽斯;蟋蟀[きりぎりす;キリギリス, kirigirisu ; kirigirisu] (n) (1) (uk) Japanese katydid (Gampsocleis buergeri); (2) katydid; bush-cricket (Tettigoniidae); long-horned grasshopper; (3) (arch) cricket
いとど[, itodo] (n) (1) old name for a cave cricket; (2) even though; despite; even more; still
ウィケット[, uiketto] (n) wicket (e.g. in cricket)
ウィッケット[, uikketto] (n) wicket (cricket)
スタンプ[, sutanpu] (n) (1) (See シャチハタ) stamp; (2) stump (e.g. in cricket); (P)
バット[, batto] (n) (1) bat (in baseball, cricket, etc.); (2) (obsc) (See 蝙蝠) bat (animal); (3) tray (from fre
三柱門[みはしらもん, mihashiramon] (n) wicket (e.g. in cricket); castle; stumps
投球[とうきゅう, toukyuu] (n,vs) pitching; throwing a ball; bowling (in cricket); pitched ball; (P)
虫売り[むしうり, mushiuri] (n) (arch) insect peddler (esp. fireflies and crickets)

cricket ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จังหรีด[n.] (jangrīt) EN: cricket FR:
จิ้งโกร่ง[n.] (jingkrōng) EN: short-tailed cricket ; Brachytrupes portentosus FR: Brachytrupes portentosus
จิ้งโกร่งถ้ำ[n. exp.] (jingkrōng t) EN: Cave cricket FR:
จิ้งหรีด[n.] (jingrīt) EN: cricket ; house cricket FR: criquet [m]
จิ้งหรีดดำ ; จิ้งหรีดทองดำ[n. exp.] (jingrīt dam) EN: field cricket FR:
จิ้งหรีดหัวโต[n. exp.] (jingrīt hūa) EN: short-tailed cricket FR:
จิ้งหรีดโก่ง[n. exp.] (jingrīt kōn) EN: short-tailed cricket FR:
จิ้งหรีดน้อย[n. exp.] (jingrīt nøi) EN: ground cricket FR:
จิ้งหรีดทองดำ[n. exp.] (jingrīt thø) EN: field cricket ; house cricket ; African cricket ; Mediterranean field cricket ; two-spotted cricket FR:
จิโป่ม[n.] (jipōm) EN: short-tailed cricket ; Brachytrupes portentosus FR: Brachytrupes portentosus
คริฤเก็ต[n.] (khrikket) EN: cricket FR: cricket [m]
กี้ดีด[n.] (kīdīt) EN: cricket ; House Cricket FR:
กิหล่อ[n. exp.] (kilø) EN: Short-tailed Cricket FR:
กิโหลน[n.] (kilōn) EN: Field Cricket FR:
กินาย[n.] (kināi) EN: Ground Cricket FR:
กริ่ง[n.] (kring) EN: clink ; tinkle ; jingle ; chirp of a cricket FR: sonnerie [f] ; dring !
แมงกิชอน[n. exp.] (maēng kichø) EN: Mole Cricket FR:
แมลงกระชอน [n. exp.] (malaēng kra) EN: Mole Cricket ; Oriental Mole Cricket FR:
ทองดำ[n. exp.] (thøngdam) EN: black cricket FR:
ขุย[n.] (khui) EN: scaly residue ; lint ; fluff ; fine particles of earth ; [fine bits of earth piled up by ants or crickets] FR:
ไม้ตีลูกบอล[n.] (māi tī lūkb) EN: bat FR: batte (de cricket)

cricket ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kricket {n} [sport] | Kricket spielencricket | to cricket
Kricketball {m} [sport]cricket ball
Schlagholz {n} [sport]cricket bat; bat
Schuppenkopfprinie {f} [ornith.]Cricket Warbler

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า cricket
Back to top