ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

crater

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *crater*, -crater-

crater ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
crater (n.) ปล่องภูเขาไฟ
crater face (sl.) ใบหน้าที่เป็นรูๆ See also: ใบหน้าที่ขรุขระ
English-Thai: HOPE Dictionary
crater(เคร'เทอะ) n. ปากปล่องภูเขาไฟ,แอ่งบนพื้นผิวดาวนพเคราะห์ที่เกิดจากลูกอุกกาบาตชนหลุมกระสุนปืนใหญ่
English-Thai: Nontri Dictionary
crater(n) ปล่องภูเขาไฟ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
craterแอ่ง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปล่องภูเขาไฟ (n.) crater
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
This is rescue chopper. We're comin' to the rim of the crater now.นี่คือสับกู้ภัย เรากำลัง comin ' ไปที่ขอบของปากปล่องภูเขาไฟในขณะนี้
Look. This is the crater where we are.นี่คือที่ๆเราอยู่ตอนนี้
Probably some unknown substance or energy from the crater responded to those people's love for the dead.บางทีพลังจากอุกาบาตที่เราหาคำตอบไม่ได้ มารวมกับคำอธิฐานของคนที่เสียคนรักไป
Whatever caused that crater was not a meteor.อะไรก็ตามที่ทำให้เกิดหลุมนั่น มันไม่ใช่อุกกาบาต
Your wife has a crater in her abdomen, so even if she does survive surgery, it's gonna be a long, hard, painful recovery.ภรรยาคุณมีแผลเปิดในช่องท้อง,ดังนั้น ถึงแม้ว่าเธอจะรอดจากการผ่าตัด มันกำลังเป็น นาน,หนัก,ทรมานมากตอนพักฟื้น
The last crater was formed in Greenland so the next in the sequence should be latitude 51 degrees, 30 minutes north longitude zero degrees, seven minutes west.ปล่องภูเขาไฟล่าสุดอยู่ที่กรีนแลนด์ ...ดังนั้นที่ต่อไปก็คือ ...แลตติจูด 51องศา \ 30 นาที เหนือ
All right, heads up. We've got a small impact crater ahead.เตรียมตัวนะด้านหน้ามีปล่องภูเขาไฟเล็กๆ
They must be thrown together into the crater of Rangitoto.พวกเขาจะต้องโยนพร้อมกัน ลงไปในปล่องภูเขาไฟ แลงกิโตโต
And when we destroy it, we will blast a crater in their racial memory so deep that they won't come within 1,000 klicks of this place ever again.เมื่อเราทำลายมัน จะทำให้มันจำใส่กะโลกไว้เลย ว่าพวกมันจะไม่กล้าเข้าใกล้ในระยะพันกิโลเมตรนี้อีกเลย
And in combat, no pilot is gonna crater his own plane.และในการต่อสู้ทางอากาศ ไม่มีนักบินคนไหนต้องทำลายเครื่องบินตัวเอง
Fill some crater in your soul?เติมช่องว่างในจิตวิญญาณนาย?
You should not have this number. You cannot be in that crater back there.คุณไม่ควรมี เบอร์นี้ คุณไม่ได้อยู่ในซาก พวกนั้นใช่ไหม

crater ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
巨爵座[jù jué zuò, ㄐㄩˋ ㄐㄩㄝˊ ㄗㄨㄛˋ, 巨爵座] Crater (constellation)
裂口[liè kǒu, ㄌㄧㄝˋ ㄎㄡˇ, 裂口] breach; split; rift; vent (volcanic crater)
凹坑[āo kēng, ㄠ ㄎㄥ, 凹坑] concave depression; crater
环形山[huán xíng shān, ㄏㄨㄢˊ ㄒㄧㄥˊ ㄕㄢ, 环形山 / 環形山] crater; ring-shaped mountain
月坑[yuè kēng, ㄩㄝˋ ㄎㄥ, 月坑] lunar crater
火山口[huǒ shān kǒu, ㄏㄨㄛˇ ㄕㄢ ㄎㄡˇ, 火山口] volcanic crater

crater ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
噴火口;噴火孔(iK)[ふんかこう, funkakou] (n) crater
外輪山[がいりんざん, gairinzan] (n) outer rim of a crater
火口原[かこうげん, kakougen] (n) crater floor; crater basin
火口原湖[かこうげんこ, kakougenko] (n) crater lake
火口壁[かこうへき, kakouheki] (n) crater wall
火口湖[かこうこ, kakouko] (n) crater lake
隕石孔[いんせきこう, insekikou] (n) meteorite crater
クレーター[, kure-ta-] (n) crater; (P)
マール[, ma-ru] (n) (1) maar (broad, shallow volcanic crater) (fre
御釜;お釜;御竈[おかま;オカマ, okama ; okama] (n) (1) (pol) (See 釜) pot; (2) volcanic crater; (3) (one's) buttocks; (4) (uk) (col) (often derog.) male homosexual; effeminate man; male transvestite
火口[ひぐち, higuchi] (n) crater; caldera

crater ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เครเตอร์[n.] (khrētoē) EN: crater FR: cratère [m]
กลุ่มดาวถ้วย[n. prop.] (klum dāo Th) EN: Crater FR: Constellation de la Coupe [f] ; La Coupe
ปากปล่องภูเขาไฟ [n.] (pāk pløng p) EN: crater (of a volcano) FR: cratère (de volcan) [m]
ปล่องภูเขาไฟ [n. exp.] (plǿng phūkh) EN: crater FR: cheminée d'un volcan [f] ; cheminée volcanique [f] ; canal d'éruption [m]
หลุมเครเตอร์[n. exp.] (lum khrētoē) EN: FR: cratère [m]

crater ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kratersee {m}crater lake

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า crater
Back to top