ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

cranberry

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *cranberry*, -cranberry-

cranberry ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
cranberry (n.) แครนเบอรี่ See also: ผลไม้ชนิดหนึ่งมีรสเปรี้ยว
English-Thai: HOPE Dictionary
cranberry(แครน'เบอรี) n. ผลเล็ก ๆ สีแดงเข้ม,ต้นไม้จำพวก Vaccinium,ต้นไม้ดังกล่าว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It's called the South Beach Fat Flush, and all you drink is cranberry juice for 72 hours.มันก็ คือ the South Beach Fat Flush, แล้วที่เธอดื่มเข้าไปก็คือน้ำแครนเบอรี่สำหรับ 72 ชั่วโมง
This isn't even cranberry juice.นี่มันไม่ใช่น้ำแครนเบอรี่ซักหน่อย
It's cranberry juice cocktail.นี่ก็คือ cranberry juice cocktail.
All this cranberry juice is making me break out.น้ำแครนเบรรี่พวกนั้นทำให้ชั้นลดได้ซะที
The prince is furious. He demands his cranberry juice.เจ้าชายโกรธจัด เขาต้องการน้ำแคนเบอรี่
But Only If I Can Take The Cranberry Sauce Out Of The Can.เพียงแต่... ผมชอบแบบที่มีแครนเบอรี่นะ
And what can I get you that isn't a cranberry juice?แล้วนายล่ะ คงไม่ใช่น้ำแครนเบอรี่นะ
You can go back to your cute little cranberry juice.เธอจะกินน้ำแครนเบอร์รี่ เหมือนเดิมก็ได้นะ
It's a gluten-free neruda cranberry walnut bread.มันคือแป้งเปียกกลูเทิล\เนรูดาร์ขนมปังวอลนัทแครนเบอร์รี่..
What's so gothic about vodka and cranberry juice?ดื่มวอดก้าผสมน้ำแครนเบอร์รี่ มันเป็ฯก็อธตรงไหนกัน
Or cranberry sauce?หรือซอสแครนเบอร์รี่ล่ะ
And you read the "New York Post" with your cranberry muffin, even though you've never lived in New York City.และคุณอ่าน "นิวยอร์ค โพสต์" ขณะทานแครนเบอรี่ มัลฟิน ถึงแม้ว่าคุณไม่เคยพักอยู่ใน เมืองนิวยอร์คซิตี้

cranberry ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
蔓越桔[màn yuè jú, ㄇㄢˋ ㄩㄝˋ ㄐㄩˊ, 蔓越桔] cranberry
蔓越橘[màn yuè jú, ㄇㄢˋ ㄩㄝˋ ㄐㄩˊ, 蔓越橘] cranberry
酸莓[suān méi, ㄙㄨㄢ ㄇㄟˊ, 酸莓] cranberry

cranberry ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
クランベリー[, kuranberi-] (n) cranberry
クランベリーソース[, kuranberi-so-su] (n) cranberry sauce
莢迷[がまずみ;ガマズミ, gamazumi ; gamazumi] (n) (uk) linden arrowwood (Viburnum dilatatum); Japanese bush cranberry
蔓苔桃[つるこけもも;ツルコケモモ, tsurukokemomo ; tsurukokemomo] (n) (uk) small cranberry (Vaccinium oxycoccos)
苔桃[こけもも;コケモモ, kokemomo ; kokemomo] (n) (uk) cowberry (Vaccinium vitis-idaea); mountain cranberry; foxberry; partridgeberry

cranberry ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แครนเบอรี่[n.] (khraēnboērī) EN: cranberry FR: canneberge [f] ; airelle des marais [f] ; grande airelle rouge (d’Amérique du Nord) [f] ; cranberry ; ataca (Québ.)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า cranberry
Back to top