ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

cowboy

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *cowboy*, -cowboy-

cowboy ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
cowboy (n.) โคบาล See also: คนที่ขี่ม้าดูแลและเลี้ยงวัว
cowboy (sl.) คนที่ไม่มีคุณสมบัติในการทำธุรกิจ
English-Thai: HOPE Dictionary
cowboy(คาว'บอย) n. โคบาล,คนที่ดูแลและเลี้ยงวัวบนหลังม้า (โดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกา) ,คนที่มีความชำนาญในการขี่ม้า,เหวี่ยงห่วงจับวัว,คนขับรถเร็วแบบบ้าระห่ำ
English-Thai: Nontri Dictionary
cowboy(n) คนเลี้ยงวัว,โคบาล
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cowboysโคบาล [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
โคบาล (n.) cowboy See also: cowman, cattleman, cowpoke, cowhand, cowherd
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And I'm going to buy some cowboy boots... and I'm going to make this place a ranch.ซื้อรองเท้าบู๊ต และอยากทำที่นี่ให้เป็นฟาร์ม
Apparently, Neil got sold out to us by this cowboy named Waingro.ปรากฏว่านีลถูกขายให้เรา โดยคาวบอยชื่อเวนโกร้
Man. Hey, where's that wimpy cowboy doll?พวก เฮ้ ตุ๊กตาคาวบอยงี่เง่าอยู่ ตรงไหนนะ
Just go and give that Cowboy a yodel and get on back to me.ฟังนะ ไปโทรหาคาวบอยเถอะ แล้วโทรกลับฉันด้วย
All right, go inside, take your bath, then put the cowboy suit on again.ก็ได้ , เข้าไปข้างใน อาบน้ำ แล้วก็ค่อยใส่ชุด Cowboy ก็ได้
And he was wearing boots and a cowboy shirt.และเขาใส่รองเท้าบูท และเสื้อคาวบอย
It's a silver tip from a cowboy boot.มันคือส้นเงินรองเท้าจากร้องเท้าบูทคาวบอย
Sharona said he was wearing cowboy boots.ชาโรน่าบอกว่าเขาใส่รองเท้าบูทคาวบอย
There is a shoe repair shop on Lark avenue that replaced a tip on a cowboy boot last monday.มีร้านซ่อมรองเท้าอยู่ตรงพาร์คอเวนิว เมื่อวันจันทร์ที่เเล้ว มีการซ่อมส้นรองเท้าบูทคาวบอยใหม่
Everybody wears cowboy hats. And a ten-gallon's a big hat.ทุกคนใส่หมวกคาวบอย เท็น-แกลลอนแฮทคือหมวกใบใหญ่
I woke up in Hoboken wearing nothing but a poncho and a cowboy hat.สวมแค่เสื้อคลุมกับหมวกคาวบอย
And the cowboy knows Roman dude wants to take over his territory so he rounded up a posse and put him in the stockade.และหนุ่มคาวบอยหรือหนุ่มโรมัน อยากยึดครองดินแดนของเค้า... ...ก็เลยจัดการจับเค้า ใส่เครื่องลงโทษซะ

cowboy ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
牛仔[niú zǎi, ㄋㄧㄡˊ ㄗㄞˇ, 牛仔] cowboy

cowboy ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
カウボーイハット[, kaubo-ihatto] (n) cowboy hat
カウボーイブーツ[, kaubo-ibu-tsu] (n) cowboy boots
テンガロンハット[, tengaronhatto] (n) cowboy hat; ten-gallon hat
カウボーイ(P);カーボーイ[, kaubo-i (P); ka-bo-i] (n) cowboy; (P)
牧童[ぼくどう, bokudou] (n) cowboy; shepherd

cowboy ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คาวบอย[n.] (khāobøi) EN: cowboy FR: cow-boy [m]
โคบาล[n.] (khōbān) EN: cowboy ; cowman ; cattleman ; cowpoke ; cowhand ; cowherd FR:
ซอยคาวบอย[n. prop.] (Søi Khāobøi) EN: Soi Cowboy FR: Soi Cowboy

cowboy ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Cowboy {m}cowboy; buckaroo; vaquero

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า cowboy
Back to top