ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

cover up

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *cover up*, -cover up-

cover up ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
cover up (vi.) ปกปิด See also: ปิดบัง
cover up (vt.) ปกปิด See also: ปิดบัง
cover up (phrv.) สวมเสื้อผ้า
cover up (phrv.) ซ่อน See also: แอบซ่อน Syn. hush up, smother up
cover up for (phrv.) ขอโทษแทน See also: แก้ตัวแทน Syn. cover for
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ป้อง (v.) cover up See also: obstruct, screen, shade, shield, protect Syn. กัน, บัง, กั้น, ปิดป้อง
ป้องปิด (v.) cover up See also: protect/defend by covering Ops. เปิดโล่ง
ปิดป้อง (v.) cover up See also: protect/defend by covering Syn. ป้องปิด Ops. เปิดโล่ง
ซ่อนรูป (v.) cover up one´s figure See also: conceal the figure
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Aren't you just using Akira as camouflage to cover up your misconduct?คุณเพียงต้องการใช้อากิระเป็นเครื่องลวงตา เพื่อที่จะปกปิดพฤติกรรมไม่ดีของคุณใช่มั้ย?
Give me a hand with some of that lumber. We can use it to cover up the windows.ช่วยฉันขนไม้นั่นดีกว่า เราเอาไปปิดหน้าต่างได้
I suggest you cover up what you don´t want seen.I suggest you cover up what you don't want seen.
I thought I'd cover up the control box.เราควรจะเอาผ้าคลุมกล่องคอนโทรลไว้ก่อน
Now, I will not cover up for you again. -Do you hear me?ฉันจะไม่ช่วยเธออีกนะ แฮร์รี่
And cover up those stupid words.แล้วหาอะไรมาปิดคำพูดโง่โง่ เหล่านี้ที
There's cover up to 200 yards from the camp.มีหญ้าสูงอยู่กว่า 200 หลาก่อนถึงที่หมาย
Look, sometimes pros will cover up their shots with another crime.พวกมืออาชีพน่ะ บางทีก็ลงมืออีกอย่าง เพื่อกลบเกลื่อนไอ้ที่จะทำ
They took cover up on the hill.พวกมันซ่อนตัวอยู่บนเขา
He's being framed to cover up the real reason Palmer was assassinated.เขาถูกใส่ความเพื่อปกปิดสาเหตุการตายที่แท้จริงของพาล์มเมอร์
The moon's gonna cover up the sun today.วันนี้ดวงจันทร์จะโคจรมาบังดวงอาทิตย์
What happened to your mom, what happened to her friends they're trying to cover up what he did to you.สิ่งที่เกิดขึ้นกับแม่ของนาย, สิ่งที่เกิดขึ้นกับเพื่อนๆของแม่นาย พวกนั้นพยายามจะปกปิด สิ่งที่เขา(YED)ทำกับนาย

cover up ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhē, ㄓㄜ, 遮] cover up (a shortcoming); screen off; to hide; to conceal
护短[hù duǎn, ㄏㄨˋ ㄉㄨㄢˇ, 护短 / 護短] to shield (one's shortcoming); to cover up (errors)
欲盖弥彰[yù gài mí zhāng, ㄩˋ ㄍㄞˋ ㄇㄧˊ ㄓㄤ, 欲盖弥彰 / 慾蓋彌彰] trying to hide it makes it more conspicuous (成语 saw); A cover up only makes matters worse.
包庇[bāo bì, ㄅㄠ ㄅㄧˋ, 包庇] shield; harbor; cover up
[yǎn, ㄧㄢˇ, 揜] cover up; to surprise

cover up ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ひた隠す;直隠す;ヒタ隠す[ひたかくす(ひた隠す;直隠す);ヒタかくす(ヒタ隠す), hitakakusu ( hita kakusu ; choku kakusu ); hita kakusu ( hita kakusu )] (v5s) to cover; to cover up
包み隠す;包隠す;包み匿す;包みかくす[つつみかくす, tsutsumikakusu] (v5s,vt) to conceal; to keep secret; to cover up
包み飾る[つつみかざる, tsutsumikazaru] (v5r,vi) to cover up and make a show
埋める[うめる, umeru] (v1,vt) (1) to bury (e.g. in the ground); (2) to fill up (e.g. audience fills a hall); to fill (a seat, a vacant position); (3) to plug gaps; to stop a gap; (4) to make amends; to cover up for something; (5) to put cold water in a bath; (6) to cover; to scatter something over; (P)
庇う[かばう, kabau] (v5u,vt) to protect someone; to take under one's wing; to plead for; to stick up for; to cover up for someone; (P)
空を蓋う;空を覆う[そらをおおう, sorawooou] (exp,v5u) to cover up the sky (e.g. smoke)
覆い被せる;覆いかぶせる[おおいかぶせる, ooikabuseru] (v1,vt) to cover up with something
押し隠す;押隠す[おしかくす, oshikakusu] (v5s,vt) to cover up; to conceal
闇から闇に葬る[やみからやみにほうむる, yamikarayaminihoumuru] (exp,v5r) to cover up; to hush up; to shroud in darkness

cover up ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แอบ[v.] (aēp) EN: hide ; conceal ; go into hiding ; lie low ; snuggle up to ; slip ; tuck away ; be covert ; cover up ; sneak ; steal ; present oneself as FR: cacher ; dissimuler ; couvrir
อำ[v.] (am) EN: hide ; cover up ; keep silent ; suppress ; conceal ; hush something up ; suppress ; bluff ; pull someone's leg ; fool someone FR: cacher ; dissimuler ; couvrir ; bluffer
อำพราง[v.] (amphrāng) EN: conceal ; cover up ; hide ; keep secret ; keep back ; suppress the truth ; maintain secrecy ; bogus ; hide ; deceive ; delude ; dissemble ; disguise ; gloss over FR: camoufler ; déguiser
อำพรางความผิด[v. exp.] (amphrāng kh) EN: gloss over one's mistakes ; cover up one's mistakes ; extenuate one's faults FR:
บัง[v.] (bang) EN: conceal ; hide ; gloss over ; cover up FR: cacher ; dissimuler ; couvrir
แฝง[v.] (faēng) EN: conceal ; cover up ; hide ; keep secret ; obscure ; seclude ; disguise FR: cacher ; dissimuler ; receler ; recéler
แก้ขวย[v.] (kaēkhūay) EN: cover up one's embarrassment FR:
เกลื่อน[v.] (kleūoen) EN: pervert ; twist words ; cover up FR:
เกลื่อนความ[v.] (kleūoenkhwā) EN: pervert ; twist words ; cover up FR:
กลบ[v.] (klop) EN: conceal ; cover up ; cover over ; drown out ; veil ; bury ; shut ; hide ; fill up FR: couvrir
กลบเกลื่อน[v.] (klopkleūoen) EN: conceal ; cover up ; hide FR: cacher ; couvrir ; dissimuler
กลบเกลื่อนความผิด[v. exp.] (klopkleūoen) EN: cover up a crime FR:
งำ[v.] (ngam) EN: cover up ; conceal ; hide ; suppress ; cover from sight ; keep from sight FR: couvrir ; cacher ; dissimuler ; soustraire ; masquer
ปิด[v.] (pit) EN: hide ; conceal ; cover up ; keep FR: cacher
ปิดบัง[v.] (pitbang) EN: hide ; conceal ; keep back ; cover up ; gloss over ; avert ; enshroud FR: cacher ; dissimuler ; garder secret ; celer ; taire ; glisser sur
ปกปิด[v.] (pokpit) EN: cover up ; conceal ; keep secret FR: tenir secret ; garder secret ; celer (litt.)
เร้น[v.] (ren = rēn) EN: hide ; conceal ; secrete ; stash ; cover up FR: cacher ; dissimuler
ซ่อนเร้น[v.] (sǿnren) EN: conceal ; cover up ; hide ; keep secret FR: déguiser ; cacher
ซ่อนรูป[v. exp.] (sǿn rūp) EN: cover up one' s figure FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า cover up
Back to top