ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

count as

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *count as*, -count as-

count as ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
count as (phrv.) นับว่าเป็น See also: ถือว่าเป็น, สมควรเป็น Syn. reckon as, regard as
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
นับ (v.) count as See also: regard as, adopt as, accept Syn. ถือเอา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
But in an Olympic year, the qualifiers count as an international race.แต่ในโอลิมปิก ทีมที่ผ่านรอบคัดเลือกได้ นับว่าผ่านคุณสมบัติแล้ว
Watching that bitch violate my car doesn't count as a date.ให้ยัยนั่นมาทำรถฉันเละ ไม่นับว่าไปออกเดท
There are people from all walks of life who I count as friends.There are people from all walks of life who l count as friends.
If I ask you to dance, does that count as a question?ถ้าผมอยากขอคุณเต้นรำ จะนับรวมเป็นคำถามไหม?
You do realize that crash landing your own plane doesn't count as combat.รู้ไหมว่าการพาเครื่องตก ไม่นับเป็นการรบ
In what twisted universe does mastering Eddie Van Halen's two-handed arpeggio technique count as "absolutely nothing"?ทำให้ก่อเกิดเทพ เอดดี้ แวน ฮาเลน 200 เทคนิค ของคอร์ดอาร์เปจโจ ไม่สามารถนับรวมพวกนั้นได้เลยหรอ
I remember thinking, "This doesn't count as a full point."จำได้แค่ผมคิดว่า "นี่ไม่นับเป็นหนึ่งแต้ม"
I shot someone who was already dead so that doesn't count as a murder.ฉันยิงคนที่ตายไปแล้ว นั่นไม่นับเป็นการฆาตกรรม
Woodshop, which doesn't really count as a class anyway.เรียนช่างไม้ ซึ่งไม่น่าจะเรียกว่าเป็นห้องเรียนเท่าไหร่
This doesn't even count as anything.นี่ไม่สามารถที่จะนับอะไรได้เลย
If trilogies count as one,ถ้านับไตรภาคเป็นหนึ่งเรื่อง
I have video that will count as evidence.ผมมีวีดีโอที่สามารถนำมาเป็นหลักฐานได้

count as ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
นับ[v.] (nap) EN: count as ; regard as ; adopt as ; accept FR: considérer
นับว่า[v.] (napwā) EN: regard as ; count as ; reckon as FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า count as
Back to top