ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

convalescent

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *convalescent*, -convalescent-

convalescent ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
convalescent (adj.) ที่ค่อยๆ ฟื้นตัว (จากการเจ็บป่วย) Syn. recovering, improving
English-Thai: HOPE Dictionary
convalescent(คอนวะเลส'เซินทฺ) adj. ซึ่งกำลังพักฟื้น n. ผู้พักฟื้น,ผู้กำลังหายจากการเจ็บป่วย
English-Thai: Nontri Dictionary
convalescent(adj) ฟื้น,ซึ่งกำลังพักฟื้น
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
convalescent serum; serum, convalescence; serum, convalescents'เซรุ่มระยะฟื้นโรค [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Convalescentระยะฟื้นจากโรค [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ที่พักฟื้น (n.) convalescent home
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Hey, man! Get your convalescent ass in here.เฮ้ยเพื่อน เอาร่างโทรม ๆ ของนายเข้ามาก่อน

convalescent ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
静養[せいよう, seiyou] (n,vs) (convalescent) rest; (P)

convalescent ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ที่พักฟื้น[n. exp.] (thī phakfeū) EN: convalescent home FR:

convalescent ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Genesungsheim {n}convalescent home

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า convalescent
Back to top