ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

contrapuntal

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *contrapuntal*, -contrapuntal-

contrapuntal ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
contrapuntal (adj.) ที่เกี่ยวกับตำแหน่งตรงข้าม
English-Thai: HOPE Dictionary
contrapuntaladj. ซึ่งประกอบด้วยทำนองที่ค่อนข้างอิสระ,เกี่ยวกับตำแหน่งตรงข้าม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
One for each part in the obnoxiously difficult contrapuntal harmony at the end of the book.แต่ละท่อนจะมีส่วนที่ยากสุดๆ อยู่ด้วย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า contrapuntal
Back to top