ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

contraction

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *contraction*, -contraction-

contraction ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
contraction (n.) การหดตัว Syn. compression, condensation
contraction (n.) คำย่อ
English-Thai: HOPE Dictionary
contraction(คันแทรค'เชิน) n. การหดตัว,การหดเกร็ง,การหดสั้น,คำย่อ,ศัพท์ย่อ,การติดต่อ
English-Thai: Nontri Dictionary
contraction(n) การหดตัว,การเกร็ง,การจำกัดให้แคบ,คำย่อ,ศัพท์ย่อ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
contractionการหดตัว [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Contractionการหดตัว,การบีบตัว,การหดรัดตัว,หดตัว [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การยุบ (n.) contraction See also: shrinkage, retractation Syn. การลด, การแฟบ
การลด (n.) contraction See also: shrinkage, retractation Syn. การยุบ, การแฟบ
การหด (n.) contraction See also: shrinkage, retractation Syn. การลด, การยุบ, การแฟบ
การแฟบ (n.) contraction See also: shrinkage, retractation Syn. การลด, การยุบ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
... isa contraction of the Anglo-Saxon word " wer" ...Is a contraction of the Anglo-Saxon word...
The strange thing is found no contraction band necrosis in the myocaium in the heart.ที่แปลกคือ ฉันไม่พบการบีบรัดตัวที่หัวใจ
Which, if left unattended, causes a contraction in the cartilage and forms cauliflower earsซึ่งถ้าปล่อยเอาไว้ จะทำให้กระดูกอ่อนเกิดหดตัว เกิดเป็นหูรูปดอกกะหล่ำปรี
Good, good. Now when the contraction comes again, push where you feel my fingers, okay?ดีแล้ว พอช่องคลอดหดตัวอีกครั้ง
"As another contraction builds,เมื่อเริ่มเจ็บท้องอีก
If her contractions occur any closer than three minutes apart, call out for me.ถ้าเธอมีกาหดตัวถี่ขึ้นมากกว่า3นาที เรียกผม
The baby looks fine,but she's having some contractions.ทารกไม่เป็นไร,แต่เธอเริ่มเจ็บท้องบ้าง
HOW CLOSE ARE THE CONTRACTIONS?มดลูกบีบตัวแค่ไหนแล้ว
(charlie EX claiming ) -l just had a contraction. -Good idea.แค่เย็บสองสามเข็มครับ
Her contractions been getting closer and closer together.her contraption been getting closer and closer together
If this girl's contractions start with this condition, she could die.ถ้าเด็กสาว จะคลอดเด็กด้วย สภาพนี้ เธอจะตาย
The bloodsucking arachnid,and "tic," the involuntary muscular contraction.ท่อที่ใช้ดูเลือดกับ กับการเกร็งของระบบกล้ามเนื้อ

contraction ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[mǎo, ㄇㄠˇ, 冇] contraction of 没有, there is not, not have etc (Cantonese)
宫缩[gōng suō, ㄍㄨㄥ ㄙㄨㄛ, 宫缩 / 宮縮] contraction of the uterus (during childbirth)
[béng, ㄅㄥˊ, 甭] need not; (contraction of 不 and 用)

contraction ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
カリ活用[カリかつよう, kari katsuyou] (n) classical form of i-adjective inflection formed by contraction of the "ku" adverbial form with the classical verb "ari" ("aru")
コントラクション[, kontorakushon] (n) contraction
タリ活用[タリかつよう, tari katsuyou] (n) classical form of na-adjective inflection formed by contraction of the particle "to" with the classical verb "ari" ("aru")
とる[, toru] (v5r) (equiv. of -ている indicating continuing action as a verb ending; poss. contraction of -て ending + おる auxiliary verb) is being
収斂;収れん[しゅうれん, shuuren] (n,vs) (1) astringency; (2) extraction (of taxes); (3) convergence; contraction
狭窄;狭さく[きょうさく, kyousaku] (adj-na,n) stricture; stenosis; contraction
[やく, yaku] (adv) (1) approximately; about; (n) (2) promise; (3) shortening; reduction; simplification; (4) {ling} (See 約音) contraction (in phonetics); (P)
約音[やくおん, yakuon] (n) {ling} contraction (in phonetics)
じゃん[, jan] (aux-v) (sl) (contraction of じゃない) isn't it
し甲斐[しがい, shigai] (exp) (col) (uk) (contraction of ...をする甲斐がある) (See やり甲斐・やりがい) worthy of; worth doing; worth having
すべく[, subeku] (aux-v,conj) (contraction of するべく) doing in order to; doing for the purpose of
ちまう;じまう[, chimau ; jimau] (v5u) (col) (contraction of ..て or で plus しまう) (See しまう,ちゃう) to do something completely
ちゃう;じゃう[, chau ; jau] (aux-v,v5u) (contraction of ..て or で plus しまう) to do something completely
とく;どく[, toku ; doku] (v5k) (contraction of ..て or で plus 置く) to do something in readiness for; to get something (needful) done
伸び縮み[のびちぢみ, nobichidimi] (n,vs) expansion and contraction; elasticity; flexibility
伸縮[しんしゅく, shinshuku] (n,vs) expansion and contraction; elasticity; flexibility; (P)
収縮[しゅうしゅく, shuushuku] (n,vs) deflation; contraction; shrinking; constriction; (P)
書いとく[かいとく, kaitoku] (exp,v5k) (col) (contraction of 書いておく) to write down
緊縮[きんしゅく, kinshuku] (n,vs,adj-no) shrinkage; contraction; economy; retrenchment; (P)
萎縮(P);委縮[いしゅく, ishuku] (adj-na,n,vs) withering; atrophy; contraction; dwarf; (P)
通貨収縮[つうかしゅうしゅく, tsuukashuushuku] (n) (See 通貨膨張) currency contraction; deflation of currency

contraction ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การหด[n.] (kān hot) EN: contraction ; retraction FR:
การหดตัว[n. exp.] (kān hot tūa) EN: contraction ; shrinkage FR: contraction [f]
สนธิ[n.] (sonthi) EN: contraction ; connection ; combination (of initial and final words into a compound words) FR: affixe [m]
ตะคริว ; ตะคิว[n.] (takhriu ; t) EN: cramp ; painful spasmodic muscular contraction FR: crampe [f]
ตัดมาจาก[X] (tat mā jāk) EN: shortened from FR: contraction de [f]
ขมิบ[v.] (khamip) EN: constrict ; contract ; make contractions ; pulsate FR: contracter

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า contraction
Back to top