ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

congruent

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *congruent*, -congruent-

congruent ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
congruent (adj.) ที่สอดคล้องต้องกัน
English-Thai: HOPE Dictionary
congruent(คอง'กรูเอินทฺ) adj. สอดคล้องกัน,ลงรอยกัน, Syn. parallel,superposable
English-Thai: Nontri Dictionary
congruent(adj) สมกัน,ลงรอยกัน,เหมาะกัน,สอดคล้องกัน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
congruent fold; parasite foldชั้นหินคดโค้งระนาบแกนร่วม [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
congruent anglesมุมเท่ากันทุกประการ, มุมที่มีขนาดเท่ากัน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
This mark here could be congruent with a golf club.รอยตรงนี้ น่าจะสอดคล้องต้องกัน กับกอล์ฟคลับ
...so we put together a range of weapons which might fire ball bearings at a velocity congruent with the damage done to the inside of our victim's skull.เรานำอาวุธที่มีความเป็นไปได้ ซึ่งอาจยิงลูกปืน ในอัตราความเร็วที่สอดคล้องกับบาดแผลที่เกิดขึ้น
I see that your results are congruent with what happened, but are we really saying that our victim was killed by a potato gun?ฉันเห็นแล้ว ผลลัพธ์ที่ได้สอดคล้อง ต้องกันกับสิ่งที่เกิดขึ้น แต่เรากำลังบอกว่า
These marks are congruent with impaling, but none suggests cause of death.ร่องรอยพวกนี้สอดคล้อง ต้องกันกับรอยแทง แต่ไม่มีตรงไหนเลย ที่จะบ่งบอกว่าเป็น สาเหตุการตายได้
Okay, so congruent triangles.เอาหล่ะ.. เพื่อให้สอดคล้องตามสามเหลี่ยม
Well, this skull is congruent with the other bones we've uncovered.หัวกระโหลกนี้สอดคล้องกับ กระดูกส่วนอื่นที่เราพบ
That's congruent with the size of the victim's feet. Hmm.ขนาดพอเหมาะกับเท้าของเหยื่อ
Well, the-the fracture to Colin's pelvis... is congruent with being struck by an automobile... but cause of death was the fracture on his neck vertebra.รอยแตที่กระดูกเชิงกรานของโคลิน สอดคล้องกับการโดนกระแทกโดยรถยนต์ แต่สาเหตุการตายเกิดจากคอหัก
Sharp-force trauma accounts for almost all the injuries postdating the remodeled fractures the victim sustained in the explosion six years ago, congruent with multiple strikes from the air-conditioning unit blades.การระเบิดเมื่อหกปีก่อน ซึ่งสอดคล้องกับการปะทะหลายครั้ง จากใบพัดของเครื่องปรับอากาศ
Congruent with having been dragged?สรุปว่ามันเคยหักมาได้มั๊ย

congruent ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
全等形[quán děng xíng, ㄑㄩㄢˊ ㄉㄥˇ ㄒㄧㄥˊ, 全等形] congruent figure

congruent ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จำนวนสมภาค[n. exp.] (jamnūan sam) EN: congruent numbers FR:
จำนวนเต็มสมภาค[n. exp.] (jamnūantem ) EN: congruent integers FR:
เมทริกซ์สมภาค[n. exp.] (methrik sam) EN: congruent matrices FR:
รูปหลายเหลี่ยมสมภาค[n. exp.] (rūp lāi līe) EN: congruent polygons FR:
รูปสามเหลี่ยมสมภาค[n. exp.] (rūp sāmlīem) EN: congruent triangles FR:
รูปสามเหลี่ยมเท่ากันทุกประการ[n. exp.] (rūp sāmlīem) EN: congruent triangles FR:

congruent ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
inkongruent {adv}incongruently

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า congruent
Back to top