ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

confliction

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *confliction*, -confliction-

confliction ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
confliction (n.) ความขัดแย้ง Syn. conflict, disagreement, opposition
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การขัดกัน (n.) confliction See also: opposition

confliction ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การขัดกัน[n. exp.] (kān khat ka) EN: confliction ; conflict FR: conflit [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า confliction
Back to top