ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

confidante

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *confidante*, -confidante-

confidante ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
confidante (n.) เพื่อนที่ไว้วางใจ See also: คนที่เชื่อใจได้ Syn. intimate
English-Thai: HOPE Dictionary
confidante(คอนฟิแดนทฺ') n. confidant (ดู) ที่เป็นผู้หญิง, Syn. female confidant
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I was his best friend, his closest confidante.ฉันยังเป็นเพื่อนสนิทที่เขาไว้ใจ
Oh, but he would have needed a confidante.โอ้ เขาต้องใช้คนที่ไว้ใจได้
The queen's closest confidante, the commander of the Unsullied, and a foreign dwarf with a scarred face.สตรีที่ราชินีไว้ใจ ผู้บัญชาการทัพไร้มลทิน และคนแคระหน้าบากจากต่างถิ่น

confidante ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ผู้ที่ไว้ใจ[n. exp.] (phū thī wai) EN: someone who can be trusted ; confidant ; confidante FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า confidante
Back to top