ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

condolement

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *condolement*, -condolement-

condolement ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
condolement (n.) การแสดงความเสียใจต่อผู้อื่น See also: การแสดงความเห็นใจ Syn. condolence, sympathy, pity

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า condolement
Back to top