ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

concern in

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *concern in*, -concern in-

concern in ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
concern in (phrv.) เกี่ยวข้องกับ See also: พัวพันกับ, วุ่นอยู่กับ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า concern in
Back to top