ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

concentric

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *concentric*, -concentric-

concentric ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
concentric (adj.) ที่มีศูนย์กลาง Syn. concentrical
concentrical (adj.) ที่มีศูนย์กลาง Syn. concentric
English-Thai: HOPE Dictionary
concentric(คันเซน'ทริค) adj. ร่วมศูนย์,ซึ่งมีศูนย์เดียวกัน, See also: concentrical adj. ดูconcentric concentricity n. ดูconcentric
English-Thai: Nontri Dictionary
concentric(adj) มีศูนย์กลางร่วมกัน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
concentricร่วมศูนย์กลาง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Concentricหนาสม่ำเสมอกันเป็นวงกลม [การแพทย์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Connecting a curve through the concentric golden rectangles,ลากเส้นโค้งเชื่อมต่อสี่เหลี่ยมทอง ที่ร่วมศูนย์กลางเดียวกัน
Their body weight pulls them in concentric patterns.ผิวของพวกมันหนา และน้ำหนักตัวเยอะ
The concentric microfracturing to the occipital were definitely not from the brain rupturing.การแตกละเอียดตรงศูนย์กลาง ไม่ได้เกิดจากที่สมองระเบิดอย่างแน่นอน
Dude, eccentric strength, concentric strength, and static strength all being factored into the equation--กำลังที่ผิดปกติ แรงส่งของศูนย์กลาง และความแรงคงที่ทั้งหมดเป็นปัจจัยหนึ่งในสมการ
See how the pattern repeats at each concentric circle?ดูที่ลวดลายซ้ำๆรอบๆตรงกลางวงกลม
Lisa, I need every feed of every camera for 20 blocks concentrically out from the Federal Plaza.ฉันขอภาพจากทุกกล้องที่อยู่ใน บริเวณ 20 ช่วงจากตึกรัฐบาลกลาง

concentric ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
同轴圆弧[tóng zhóu yuán hú, ㄊㄨㄥˊ ㄓㄡˊ ㄩㄢˊ ㄏㄨˊ, 同轴圆弧 / 同軸圓弧] coaxial circular arc; concentric arc (in spherical geometry)
同轴[tóng zhóu, ㄊㄨㄥˊ ㄓㄡˊ, 同轴 / 同軸] coaxial; concentric

concentric ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
同心円[どうしんえん, doushin'en] (n) concentric circles
コンセント[, konsento] (n) (1) electrical outlet (concentric plug); (2) consent; (3) concentric; (P)
同心[どうしん, doushin] (n,adj-no) (1) concentricity; (2) same mind; unanimity; (n) (3) (subordinate of 与力) (See 与力) policeman; constable in the Edo period

concentric ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
มีจุดศูนย์กลางร่วมกัน[adj.] (mī jutsūnkl) EN: concentric FR: concentrique
ซ้อนกัน[adj.] (søn kan) EN: overlapping ; concentric FR: concentrique
ตาไก่[n.] (tākai) EN: [symbol consisting of two concentric circles indicating the beginning of a paragraph] FR:
วงกลมร่วมศูนย์กลาง[n. exp.] (wongklom ru) EN: concentric circles FR: cercles concentriques [mpl]

concentric ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
konzentrisch; mittig {adj} | konzentrische Kreiseconcentric; concentrical | concentric circles
konzentrisch {adv}concentrically

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า concentric
Back to top